ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY –…


ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY – ARCHITEKTONICKÉ ZTVÁRNĚNÍ INTERIÉRŮ

MOAD architekti s.r.o

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

200

O projektu

cz - Jedná se o prostory předsálí, sněmovního sálu a jednacích síní, včetně jejich zázemí. Hlavními koncepčními prvky naší práce je soulad vnitřního prostoru s exteriérem budovy, který má pozitivní slavnostní vyznění, má svoji dobovou a výtvarnou hodnotu, kterou je nutné ctít. Očistit prostory od všech rušivých elementů. Nové prvky jsou v soudobém designu, z krásných, kvalitních materiálů a mají kvalitní řemeslné zpracování s pečlivým detailem. Nově vložené prvky prostor doplňují, nikoliv zakrývají, tak aby byl zachován jeho půvab a atmosféra. Zcela novým prvkem je stupňovitá koncepce podlahy sněmovního sálu se zaobleným stolem soudců na vyvýšené podestě. Podlaha je dřevěná dubová s čtvercovým vzorem v měřítku odpovídající prostorům sálů a předsálí. Hlavní osvětlení sálu a západní galerie je řešeno reflektory skrytými ve světlíku, taktéž je ukryto i zastínění. Výjimečnost místa umocňují námi navržené originální křišťálové lustry. Jsou navrženy jako ucelená kolekce, se společnými charakteristickými prvky, jako jednotná povrchová úprava, jednotná tvarová a velikostní charakteristika křišťálových baněk, jednotná barevnost, jednotná světelná charakteristika. Lustry jsou pro různé místnosti a aplikaci navrženy v zavěšené, stojací a nástěnné verzi s variabilním počtem baněk. en - Realization of the interiors of the most important premises in the building of the Constitutional Court in Brno. These are the rooms of the foyer, the assembly hall and the courtrooms, including their background. The main conceptual elements of our work are the harmony of the interior space with the exterior of the building, which has a positive festive tone, has its period and artistic value, which must be honored. Clean spaces from all disturbing elements. The new elements are in contemporary design, with beautiful, quality materials and craftsmanship with careful detail. The newly inserted elements complement the space, not cover it, so that it's charm and atmosphere are preserved. A completely new feature is the stepped floor design of the assembly hall with a rounded table of judges on a raised platform. The floor is wooden oak with a square pattern on a scale corresponding to the halls and anterooms. The main lighting of the hall and the western gallery is solved by reflectors hidden in the skylight, and also by shading.The uniqueness of the place is enhanced by our original crystal chandeliers made by the Czech glassworks Bomma. They are designed as a comprehensive collection, with common characteristic features, such as uniform surface finish, uniform shape and size characteristics of crystal flasks, uniform color, uniform light characteristics. Chandeliers are designed for various rooms and applications in suspended, standing and wall versions with variable number of flasks.

Autoři projektu

MOAD architekti s.r.o

Ateliér MOAD jsme založili v roce 2006. Od té doby jsme pracovali na celé řadě zajímavých úkolů, ať šlo o navrhování novostaveb nebo rekonstrukcí rodinných domů, administrativních a bytových objektů, navrhování interiérů nebo nábytkového designu. Navrhujeme celkové koncepce, studie proveditelnosti, připravujeme projektové dokumentace všech stupňů, včetně zajištění inženýringu a koordinace jednotlivých profesí. Klademe důraz na důslednou prezentaci navrženého řešení klientovi, který tak v předstihu získá jasnou představu o finální podobě realizace.
Na každém zadání, ať se jedná o architekturu nebo nábytek, pracujeme tak, aby působilo jednotně jako celek a bylo provedeno v kvalitních detailech, které pak celek zvýrazňují. Rádi pracujeme s přírodními materiály. Dřevo, kámen a hlína se v našich projektech objevuje v konstrukci i jako finální povrchová úprava.
V poslední době jsme rozšířili portfolio našich služeb o zajištění produkce nábytkového designu podle našich návrhů ve spolupráci s prověřenými truhláři, zámečníky, švadlenami a dalšími řemesly.
Dále poskytujeme architektonický poradní servis při prodeji a koupi nemovitosti. Zde jde zejména o navržení klientských úprav novostaveb, návrh vybavení, barevného a materiálového řešení bytů a kanceláří v novostavbách nebo rekonstruovaných objektech. Někdy pomůže třeba jen konzultace při posuzování investičního záměru koupě pozemku, bytu, kanceláře nebo obchodu.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.