Pivovar Kamenice nad Lipou


Pivovar Kamenice nad Lipou

OTA atelier

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

164

O projektu

Pivovar od svého uzavření sloužil jako sklad zeleniny a původní velkorysé prostory byly přestavěny, dodatečně rozděleny a přepatrovány. Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny. Očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní provozní řešení výrobních prostor a nových funkcí a dodat stavbě soudobý architektonický výraz, adekvátní novému využití. Rekonstrukce probíhá ve více etapách. V první, dokončené fázi, bylo jejím předmětem zprovoznění pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí. Klíčové provozy pivovaru umisťujeme v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor a zatraktivnili tak celé nejbližší okolí. Pivnici směrujeme do náměstí a novými okny propojujeme s pivovarským dvorem. Ve varně, po obnově původního velkorysého prosklení, vzniká atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku. Veškerá provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkrovích. V designu stavby jsme zvolili přístup, kdy se primárně snažíme využít její prostorové kvality, odprezentovat původní materiálová a konstrukční řešení a případně také rekonstruovat zásadní prvky do původní podoby. V místech, kde bylo třeba navrhnout nové části související s dnešním provozem, se naopak chováme zcela současně. Se soudobým tvaroslovím i materiály, vždy s důrazem na funkčnost a pravdivost celkového přístupu. Since its closure after the World War II, the building served as a vegetable warehouse and the original generous spaces were additionally divided with new walls and concrete ceilings. The restoration proposal had three fundamental levels. Clean up valuable parts of the building from insensitive conversions, propose effective spatial layout for brewery areas and new functions, and to add a contemporary architectural expression. The renovation takes place in several stages. In the first, completed phase, the brewery, small testing brewery and a necessary pub, were put into operation. We have designed the key areas of the brewery to be opened to public spaces and so to make the entire neighborhood more attractive. The pub is placed close to the city square and connected through the new windows with the brewery yard. In the brewhouse, after restoring the original generous glazing, there is an an attractive view from the brewery yard to the chateau park . All technical facilities are hidden in the cellars and roof attics. While searching for the design approach, we decided primarily to use the building spatial qualities, show the original materials and construction solutions and possibly also reconstruct the essential elements into their original form. On the other hand, in places where it was necessary to design new parts related to today's use, we act with contemporary morphology and design, always with an emphasis on functionality and truthfulness of the overall renovation.

Autoři projektu

OTA atelier

Architektonický ateliér sídlící v Praze založili roku 2011 absolventi Fakulty architektury ČVUT v Praze Tomáš Henel a Ondřej Fiala.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.