Dům v ruině


Dům v ruině

Ing. arch. Jan Hora

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

3 714

O projektu

ODEBÍRÁNÍ Navrhli jsme dům znovu vyvrhnout a místo tří pater mu vrátit patra dvě a s nimi i původní měřítko. S tím souvisí i návrat k původnímu dělení fasády. Dle potřeb dispozice jsme ještě otevřeli další velké otvory bez sentimentu tam, kde bylo třeba. PŘIDÁVÁNÍ – RECYKLACE Do stávající kulisy ruiny jsme vystavěli nový izolovaný dům, který díky tomu může splňovat všechny současné energetické standardy. Zdravé druhotně použité dřevěné konstrukce jsme použili zase znova jako konstrukční prvky stropů a výměn v krovu. Většina materiálu na místě zůstala, jen se přeskládala.

CELEK Dům v sobě spojuje nízké i vysoké. My jsme sem vložili další současnou vrstvu, která se svým účelem liší od všech předešlých. Mezi novou a původní strukturou je udržovaná větraná mezera, konstrukce se nedotýkají. Nová struktura je místy vůči staré lehce posunutá. Okna nesedí úplně přesně na otvory ve staré zdi a stává se, že stará zeď je díky tomu přítomná i v interiéru.

Dochází k vizuálnímu prolínání obou světů. Novostavba se skrze otvory ve staré zdi dere ven, naopak stará zeď skrze nová okna vstupuje dovnitř. _______________ Removing We proposed to tear down the inner parts of the building and return its original layout with two floors instead of three, as well as the original scale. Related to this is a return to the original division of the facade. Without sentiment and depending on the needs of the layout, we opened other large openings where needed.

ADDING - RECYCLING We have built a new, insulated house into the existing staged ruin, a one that can meet all current energy standards. We reused the structurally sound wooden beams as elements of ceilings and truss replacements. Most of the material remained in place, just rearranged. WHOLE The house combines low and high. We have inserted a new current layer, differing in its purpose from all the previous ones.

A ventilated gap is maintained between the new and the original structure, and the structures do not touch. The new structure is sometimes slightly shifted from the old one. The windows do not fit precisely the openings in the old wall, and it some places, the old wall is also present in the interior. There is a visual intertwining of the two worlds. The new building penetrates through openings in the old wall, and on the contrary, the old wall enters through new windows.

Autoři projektu

Ing. arch. Jan Hora

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.