EOH IT Hub


EOH IT Hub

Studio Perspektiv, s.r.o.

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 308

O projektu

CZ Mnohobuněčný organismus Technologický hub jihoafrického giganta se rozprostírá na dvou podlažích v objektu Main Point na pražském Pankráci. Autoři projektu v této budově již realizovali několik pater kanceláří. Tentokrát se rozhodli otestovat její limity. Organický tvar domu jim umožnil rozehrát plejádu asociací s živým i neživým universem. Z betonových stropů se snášejí mohutné antracitové plástve. Dělí prostor podle důležitosti a funkce, do nepravidelných komůrek o různých rozměrech. Superstrukturu pláství doplňují krystalické formy zasedacích místností a technického zázemí. Ty svými formami volně následují základní řád prostoru. Občas z něj vykročí kamsi do strany, tu a tam se protáhnou či pootočí. Podlahy, místy vyvýšené, třídí velká prostranství na hlediště a jeviště, kavárny a kuchyně. Kanceláře EOH jsou shlukem dutin, komor, mezistěn a buněk, Petriho miskou tekoucího prostoru. Vesmírná jachta Odrazy, transparence, odlesky, zrcadlení. V hlavní roli září světlo a jeho vlastnosti. Tenké liniové profily, které jsou osazeny nejen ve společných prostorách a komunikacích, ale také v zasedacích místnostech a na některých pracovištích, se násobí v polích nerezové podlahy a plochách černého skla. V některých místech se propíjejí do lamelového podhledu, někde podhled samy vytvářejí. Na barový pult se mezitím snáší třpyt svítících těles dokonalého tvaru. Dubová dýha aplikovaná pod úhlem 45 stupňů uvádí gravitaci do rozpaků a částečně simuluje svobodu pohybu ve stavu beztíže. Kuchyňské linky jsou realizovány tak, aby odolaly i nárazům kosmických těles. Pláty žíhané oceli na sebe precizně navazují, materiál je bez poskvrny - zůstává jeho abstrahovaná esence. Dvířka se otevírají na dotek, úchytky jsou nadbytečné. Velkoformátové dílce nerezové podlahy byly upravovány vodním paprskem, aby vytvořily celistvou hladinu kovu. Prosklené příčky s rámy zapuštěnými do podlah a stropů ponechávají prostoru maximální průhlednost. Náležitou péči autoři věnovali také odhaleným stropům, kabeláž a technologické rozvody jsou precizně uspořádány, následují rastr svítidel a kopírují hrany jednotlivých pláství. Projekt kanceláří EOH sebevědomě nahlíží za všednost dneška. Díky úzké spolupráci s klientem se autorům podařilo realizovat dílo, které nese více významů a přesahuje profánní typologickou kategorii "kancelář." Je to hozená rukavice ajťákům celé galaxie. EN Multicellular Organism The two-storey office space is located in the Main Point building in Prague, Pankrác. The project's authors have already built several floors of offices in this object. This time they decided to test its limits. The organic shape of the house enabled them to play a variety of associations with the living and inanimate universe. Mighty anthracite honeycombs descend from the concrete ceilings. They divide space according to importance and function, into irregular chambers of different dimensions. The honeycomb superstructure is complemented by crystalline forms of meeting rooms and technical facilities. These forms freely follow the basic order of space. From time to time they step out to the side, stretching or twisting here and there. Floors, sometimes elevated, arrange vast open spaces into auditoriums and stages, cafes and kitchens. EOH offices are a cluster of cavities, chambers, divisions, and cells, a Petri dish of flowing space. Spaceship Reflections, transparency, glitches, mirroring. Starring light and its properties. Thin line profiles, which are installed not only in common areas and corridors, but also in meeting rooms and in some workplaces, are multiplied in stainless steel floor tiles and dark lacobel surfaces. In some places, they drift into the slatted ceiling, somewhere they themselves create a ceiling. Meanwhile, the shimmer of ideally shaped luminous bodies drops down on the bar counter. A 45 degree angle of oak veneer mocks gravity and partly simulates the freedom of movement in a weightless state. Kitchen cabinets are designed to withstand the impact of space bodies. Plates of annealed steel follow each other precisely, the material is spotless - only its abstracted essence remains. The door opens to the touch, the handles render obsolete. Large-format stainless steel floor panels were treated with a water jet to form a solid metal surface. Glazed partitions with frames embedded in floors and ceilings leave room for maximum transparency. Proper care was also given to exposed ceilings. Cabling and technological wiring are precisely arranged, following the luminaire grid and copying the edges of individual honeycombs. The EOH office project looks with confidence into the bright future of mankind. Thanks to close cooperation with the client, the authors managed to realize a work that carries several meanings and transcends the profane typological category called "office." It's a thrown-down glove for all the IT crowd of the whole galaxy.

Autoři projektu

Studio Perspektiv, s.r.o.

Vytváříme kvalitní kanceláře pro jedinečné společnosti. Od roku 2016 jsme realizovali více než 30 000 m2 interiérů kanceláří pro jedinečné společnosti, kterým záleží na výjimečné kvalitě pracovního prostředí a tvorbě komunity ve svých týmech. V roce 2015 jsme se rozhodli změnit šedý svět kanceláří na inspirativní prostředí, které podtrhuje firemní kulturu, reprezentuje a vytváří ideální podmínky pro každodenní práci. Vzniklo Studio Perspektiv a my se pustili do práce na průlomovém projektu – kancelářích technologické společnosti STRV. Od té doby jsme se prakticky nezastavili a pod taktovkou našeho studia vzniklo více než 30 000 m2 kancelářských prostor od 500 do 5000 m2. Každý další projekt nás posunul blíž k uvědomění si, jakým způsobem chceme tvořit a pro jaký typ klientů může být naše práce nejpřínosnější. Dospěli jsme do fáze, kdy nám nade vším ostatním záleží na silné, autentické firemní kultuře klienta, kterou můžeme promítnout do jeho nových kanceláří.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.