Studio Perspektiv, s.r.o.

Popis projektu

CZ
Encyklopedie automobilismu na ploše 2 200 m2.
Zaměření společnosti Arval na leasing a péči o auta je v nových kancelářích ztělesněno do nejmenších detailů. Automobil je fenomén, který přepsal dějiny lidstva. Dovoluje vnímat člověku svět z nové perspektivy a pro mnohé je zdrojem obživy, pro jiné formou reprezentace. Elektronikou prošpikovaný technologický zázrak se vyvinul z olejem vonících mechanických strojů. Za každým krůčkem na této časové ose stojí člověk, osobnost. To vše je zachyceno v interiéru nových kanceláří Arval na pražském Pankráci. Myšlenka "aerodynamických" kanceláří přirozeně zapadá do specifického půdorysu budovy. Ta je rozdělena do pěti samostatných věží tvaru sférických trojúhelníků s oblými rohy, které jsou
propojeny dvěma komunikačními krčky. Vnitřní prostor je člěněn měkkými, oblými objekty kolem jader jednotlivých věží, dispozice je inspirovaná plynulým pohybem automobilu a nemá téměř žádné ostré hrany. Každý prostor slouží jednomu oddělení společnosti. Jednotlivé zóny jsou rozděleny podle zaměření a aktivit tak, aby rušnější oddělení, kde se více komunikuje, byla oddělená od těch klidnějších, kde je potřeba soustředěně pracovat. Pod dřevěnou kapotou jader
najdete intimnější, menší zasedací místnosti, které jsou díky svým tmavým odstínům v kontrastu s prosvětleným prostorem kolem fasády. Otevřený prostor kanceláří dotváří systém lamp integrovaných do pracovních stolů. Stropy tak zůstávají otevřené a čisté. Funkční rozdělení a vybavení bylo navrženo ve spolupráci se zaměstnanci společnosti a vedením Arvalu díky workshopům, které proběhly před začátkem návrhu. Pracovní prostředí pro každý rychlostní stupeň.

Kanceláře nabízejí mnoho příležitostí pro různé aktivity a jsou postavené na vyvážené kombinaci prostor pro práci, různorodých jednacích místností a neformálních zón. Středobodem pražské centrály Arvalu je společná zóna, dimenzovaná na akce libovolného formátu, od společné snídaně až po celofiremní prezentaci. Pracoviště jsou rozdělena do několika typů podle typu práce. Většina lidí pracuje u velkých týmových stolů ve tvaru U používaných speciálně společností Arval. Další pracoviště tvoří benchové stoly pro čtyři až šest osob. Všechny stoly jsou vybaveny akustickými paravany, polohovatelnými rameny pro nastavení monitoru a kvalitními ergonomickými kancelářskými židlemi různých barev pro dotvoření atmosféry. Jádra kolem pracovních míst jsou doplněna dostatečným množstvím menších místností určených primárně pro videokonference a telefonáty. Tyto telefonní budky dekorují polepy inspirované samolepkami na autech. U vstupu do každé věže jsou umístěny neformální zóny s gauči nebo stoly pro práci ve stoje. Komunitní zóny jsou doplněny květinami a designovými svítidly.

Prostor plný aut. Od recepce po strop.
Zasedací místnosti jsou vybaveny pro různé druhy jednání - od rychlých porad ve stoje přes klasický formát, mezinárodní hovory, až po místnost speciálně připravenou pro kreativitu a inovaci. Zasedací místnosti jsou věnovány klíčovým osobnostem automobilového průmyslu a v každé je navržena instalace, která se volně inspiruje jejich tvorbou. Důležitým aspektem návrhu je vytvoření pestré palety atmosfér, která poskytne dostatek svobody při výběru toho pravého
prostředí pro jakékoli jednání. V kanceláři je umístěno několik objektů vyrobených společnosti Arval přímo na míru. U vstupu do kanceláře je umístěna karbonová recepce a stolek z osmiválcového motoru. Dvojice objektů je akcentována lamelovým podhledem tvaru chladiče motoru na maskách aut. U hlavní zasedací místnosti je situována kuchyně s pracovním stolem ve tvaru blinkru auta. Součástky motoru, které jsou instalovány na obnažené části stropu, symbolicky propojují svět stavebních technologií se světem, ve kterém vládne vůně nafty a benzinu.

EN
Encyclopaedia of cars spanning over 2 200 square meters.
Arval's focus on leasing and automobile services is embedded in every tiny detail of their new offices. A car is a phenomenon that has rewritten the history of mankind. It allows the world to perceive the world from a new perspective. For many it is the source of livelihood, for many a form of representation. Modern cars are technological miracles stuffed with high-tech electronics. And yet, they evolved from oil-smelling mechanical machines. Behind every step on
this timeline of automotive is a person, a personality. All this is captured in the interior of the new Arval offices in Pankrác, Prague.
The idea of ​​"aerodynamic" offices naturally fits into the specific floor plan of the building. It is divided into five separate tower-shaped spherical triangles with rounded corners that are connected by two elevator lobbies. The interior space is articulated by soft, round objects around the cores of the towers, the floor plan is inspired by the smooth movement of the car and has almost no sharp edges. Beneath the wooden hood of the cores there are intimate, smaller meeting rooms. They are in contrast to the brightly lit area around the facade due to their dark shades. The office space is lit by a lamp system integrated into work desks which helped to leave ceilings open and clean.

Work environment for every gear.
The offices offer many opportunities for different activities and are built as a balanced combination of work spaces, diverse meeting rooms and informal zones. The center of Arval's Prague headquarters is a common area, designed for events of any size, ranging from a common breakfast to a corporate presentation.
Workplaces are divided into several types depending on the type of work. Most people work at large U-shaped team desks used in particular by Arval. Other workplaces include bench tables for four or six people. All the tables are equipped with acoustic screens, adjustable monitor holders and high-quality ergonomic office chairs of various colors to support the atmosphere.
Building cores around workstations are complemented by a sufficient number of smaller rooms primarily intended for videoconferencing and phone calls. These phone booths are decorated with graphics inspired by car stickers.
There are informal zones with sofas or standing desks at the entrance to each tower. Flowers and atmospheric lights adorn each community zone.

Cars everyhwere. Including the ceiling.
Meeting rooms are equipped for a variety of meetings - ranging from quick stand-up meeting, classic format, international calls, to a room specially crafted to support creativity and innovation. The meeting rooms are dedicated to the key figures of the automotive industry. There is a unique art installation in each meeting room, freely inspired by their creation. A diverse palette of atmospheres that will provide enough freedom to choose the right environment for every meeting. The office houses several objects made bespoke for Arval to measure. At the office entrance there is a carbon reception and a 8-cylinder engine table. These objects are accentuated by the lamellar ceiling reminding the slats of the motor cooler on car masks. The main meeting room features a kitchen with a work desk in the shape of a car light. The engine components installed
on the exposed part of the ceiling in that area symbolically link the world of building technology to a world dominated by the smell of diesel and petrol.