Nájemní bytový dům Kapitulská


Nájemní bytový dům Kapitulská

martin cenek architecture

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

330

O projektu

CZ/ Jedná se o novostavbu bytového domu. Tvar domu vychází především ze stávajících podmínek v území a funkčních požadavků na stavbu. Jelikož se jedná o zástavbu proluky, tedy o doplnění stávající zástavby, výška domu je volena tak, aby navazoval na oba sousední bytové domy, které jsou výškově velmi rozdílné. Tvar pozemku je obdélníkový a vzhledem k tomu, že vnitroblok je obklopen vysokými zdmi a jednopodlažními užitkovými dvorními přístavbami, bylo zvoleno řešení, kdy přízemí domu, které není obytné, je částečně zapuštěno pod okolní terén tak, aby stávající hraniční zdi prakticky vůbec nepřesahovalo, a využívá celou plochu stavebního pozemku. Díky tomuto částečnému zapuštění pak hrana fasády nad vstupním podlažím navazuje na spodní líc bosáže soklu, resp. přízemí sousedních domů. Střecha garáží navrženého domu je ozeleněna a ve vnitrobloku vytváří tolik chybějící zahradu. Vyšší čistě obytná podlaží domu svým půdorysným tvarem navazují na rozdílnou hloubku sousedních staveb. Dvorní fasáda je proto mírně zalomená pod úhlem 25°, aby nedošlo k narušení podmínek oslunění sousedních objektů a zároveň mohly být novým objektem vhodně propojeny jejich půdorysné stopy. Do ulice je objekt zastřešen šikmou střechou nad posledním podlažím. Do dvora je poslední podlaží ustoupeno a zastřešeno pultovou střechou. Fasády domu jsou řešeny zcela lapidárně a střízlivě – z velké části jde o jednoduché omítané plochy v bílé barvě. Poslední ustoupené podlaží do dvora má fasádu obloženou svislými pásy hliníkového oplechování s vertikálním falcováním. Stejně je provedena i střešní krytina do ulice. Fasáda vstupního podlaží do ulice je řešena odlišně, je mírně ustoupena oproti fasádě vyšších podlaží a byla provedena v antracitové broušené stěrce, kterou byla opatřena i vjezdová vrata do garáží a vrata prostoru nádob na odpad. Cílem bylo opticky odlehčit a „nadzvednout“ hmotu ostatních podlaží. Prosklené vstupní dveře jsou do fasády zapuštěny, aby vzniklo závětří. Okna jsou ve fasádách rozmístěna nepravidelně v rámci stanoveného modulového rastru 550mm. Do ulice se jedná převážně o okna menších rozměrů reflektující kontext sousedních budov i dispoziční řešení – jde o okna z ložnic bytů a z domovního schodiště. Do dvora jsou navržena francouzská okna z obývacích pokojů. Část je doplněna o lehké zavěšené ocelové balkony. Dřevěné rámy oken, parapety a veškeré ocelové zámečnické prvky jsou provedeny v antracitovém laku, hliníková krytina a klempířské prvky střechy v odstínu odpovídajícím pozinku. Hlavní domovní schodiště je železobetonové pohledové, stěna výtahové šachty je opatřena cementovou stěrkou, obdobně jako strop garáží. Ostatní plochy jsou omítané a bílé. Barevnost stavby je tedy monochromatická, doplněná o modřínové terasy a pochozí plochy balkonů, zeleň střešní zahrady a dřevěné podlahy a béžové rolety a závěsy v interiéru. Dispoziční řešení domu vychází z jeho orientace ke světovým stranám a z kontextu. Ve střední partii při severní (uliční) fasádě je umístěno komunikační jádro se schodištěm a výtahem. Toto komunikační jádro je přímo osvětleno a větráno z fasády. Z ulice je dále na západ od hlavního vstupu vjezd do garáží, které vyplňují většinu zbývající plochy zapuštěného přízemí. Prostor garáží je spádován směrem do dvora, kde je umístěn parkovací zakladač. Ve všech následujících běžných podlažích jsou vždy z podesty schodiště navrženy symetricky vstupy do dvou bytů. Ve 2. až 4. nadzemním podlaží jsou umístěny byty se dvěma obytnými místnostmi s centrálním servisním jádrem (kuchyňský kout, koupelna). Ložnice jsou umístěny při severní fasádě do velmi klidné ulice, obývací pokoje jsou orientovány na jih, do vnitrobloku. V 5.NP je umístěna bytová jednotka o dispozici 3+kk, která zabírá celou šířku domu při jižní fasádě, a dále vstup do mezonetové bytové jednotky, která má v tomto podlaží umístěnu vstupní halu, základní servisní zázemí a jednu ložnici/pokoj pro hosty. V podkroví je pak umístěn otevřený obytný prostor této jednotky a dvě ložnice s mezilehlou koupelnou. EN/ The shape of the new apartment building reflects the existing conditions in the area and the functional requirements for the building. As it is a vacant lot development, i.e. an addition to an existing urban tissue, the height of the edifice attempts to connect both neighbouring apartment buildings, which are very different in height. The shape of the plot is almost rectangular, and given that the courtyard is surrounded by high walls and one-storey utility yard extensions, the ground floor which is not residential, is partially embedded below the surrounding terrain so that the existing boundary walls are not surpassed and it uses the whole plot area. Thanks to this partial embedding, the edge of the street facade above the entrance floor follows the line of the decorative bossage of the ground floors of neighbouring houses. The roof of the garage is conceived as a green roof and provides the missing garden in the courtyard. The upper residential floors react with their ground plan to the different depths of neighbouring buildings. The courtyard façade is angled at 25 ° in order to avoid disturbing the access of sunlight to the neighbouring residential buildings and at the same time to link their footprints. The building is topped with a traditional sloping roof to the street, while in the courtyard the last floor is receded to create a terrace and has a flat roof. The façades are designed in restrained manner – most surfaces are finished in white render. The last recessed storey is lined with vertical strips of aluminium sheeting. The same material is used for the street roofing. The façade of the entrance floor to the street is slightly inset and has a smooth anthracite finish, used equally on the garage garbage space doors. The aim was to visually lighten and lift the mass of the upper floors. Glazed entrance door is recessed to create a covered porch. The windows in the façades are distributed irregularly within a fixed modular grid of 550mm. To the street these are mostly smaller-sized windows reflecting the context of neighbouring buildings as well as the building´s layout - these are windows from bedrooms and from the staircase. French windows from living rooms open to the courtyard. Part of them is complemented by lightweight suspended steel balconies. Wooden window frames, window sills and all steel locksmith elements are finished in anthracite lacquer, aluminium roofing and tinsmith roofing elements all have a colour corresponding to zinc galvanized steel. The main staircase is in exposed concrete, the elevator shaft wall is provided with a cement screed, so is the garage ceiling. Other surfaces are rendered and white washed. The colour scheme of the building is monochrome, complemented only by larch terraces and balcony decks, green roof garden and wooden floors and beige blinds and curtains in the interior. The layout of the house is based on its orientation with respect to the sun and surrounding context. The communication core with staircase and elevator is located in the middle part of the northern (street). It is directly illuminated and ventilated. From the street, the entrance to the garage, which fill most of the remaining ground of the recessed ground floor, is further west of the main entrance. The garage space is sloped towards the yard where the parking stacker system is located. The entrances to the two apartments are placed symmetrically on each of the following residential floors. On the 2nd to 4th floor there are apartments with two rooms with a central service core (kitchenette, bathroom). The bedrooms are located on the north facade to a very quiet street; the living rooms are oriented to the south, to the courtyard. On the 5th floor there is a flat three-room flat which occupies the whole width of the house along the south facade, and the entrance to a duplex unit, which has an entrance hall, toilet and one bedroom / guest room with in-suite bathroom on this floor. The attic contains an open living space with a terrace and two bedrooms with a bathroom.

Autoři projektu

martin cenek architecture

 

ARCHITEKTURA MARTIN CENEK byla založena v roce 2008 v Praze. Jednoduchý, jasný a logický udržitelný design - to je filozofie práce ateliéru. Martin Čeněk působí v oblasti architektury a designu interiéru od roku 2003. Ateliér spolupracuje s inženýry na poskytování kompletních a komplexních služeb. Máme zkušenosti s celým procesem navrhování od první skici až po dozor na staveništi. Od roku 2010 nabízíme našim klientům nebo kolegům architektům fotogafování architektury.
 

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.