Expozice na hradě Roštejn


Expozice na hradě Roštejn

SGL Projekt

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 988

O projektu

Prohlídková trasa po hradních ochozech je zaměřená na přírodu v okolí hradu Roštejna, přibližuje téma lovectví a myslivosti. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi. Návštěvník postupně prochází stísněnými prostory lesa na malém ochozu, přes kapli se prostor postupně rozvolňuje na velkém ochoze v tématu lovectví a následně graduje volnou otevřenou loukou v botanickém sále. Prohlídka začíná instalací lesa na malém ochoze - návštěvník postupně prochází skrze výtvarné instalace stromového, keřového, mechového a kořenového patra. Speciálními prostory jsou výtvarná instalace mraveniště, kde se návštěvník zmenší do měřítka mravence, a instalace nočního lesa s přírodninami, zvířaty a autentickými zvuky lesa v noci. Za rekonstruovanou kaplí sv.

Eustacha navazuje prostor velkého ochozu, věnovaný lovectví a myslivosti. Dominantou této části je velká vitrína s přehlídkou loveckých zbraní, které doplňuje přehlídka lovené zvěře, instalované mezi stromy, ukázky pastí, loveckých trofejí a myslivecké kultury. V závěru prohlídky návštěvník vstupuje na rozkvetlou louku v botanickém sálu, lemovanou jak skutečnými rostlinami z okolí Roštejna, tak těmi malovanými na stěnách sálu. Louka nabízí prostor pro odpočinek a zkoumání prezentovaných přírodnin. Uprostřed sálu je vitrína s historickými herbářovými kresbami, doplněna obrazovkami s výkladem nástěnných kreseb.

Expozice má ambici edukovat hravou formou a přiblížit dětem poutavé téma lesa a péči o něj. Kromě klasických textových a obrazových panelů jsou informace podávány zábavnou formou interaktivních herních prvků a audiovizuálních pomůcek. EN: The exposition in the castle galleries is focused on the nature around the castle of Roštejn, which was originaly used for hunting and gamekeeping. The main target group is parents with children. The tour starts with the installation of the forest in the small gallery - the visitor gradually passes through the artistic installations of the tree, shrub, moss and root level.

Special spaces are the art installation of the anthill, where the visitor is reduced to an ant scale, and the installation of a night forest with wildlife, animals and authentic forest sounds at night. The reconstructed Chapel of St. Eustach connects to the large gallery area dedicated to hunting and gamekeeping. The dominating part of this area is a large showcase with an installation of hunting weapons. Among others visitors can see traps, trophies and hunting culture.

At the end of the tour visitors enter the blooming meadow in the botanical hall, lined with both the real plants from the surrounding nature of Roštejn and also painted plants on the walls of the hall. The meadow offers space for rest and exploration of the presented nature. In the middle of the hall there is a showcase with historical herbal drawings, complemented by screens with explanations of wall paintings. The exposition has the ambition to educate in a playful form and to bring the theme of nature and care of the forest to the children. In addition to classic text and image panels, information is provided in a fun form of interactive elements and audio-visual aids.

Autoři projektu

SGL Projekt

Architektonická kancelář byla založena ak. arch. Jiřím Javůrkem. Pracovní tým tvoří architekti a stavební inženýři a řada externích spolupracovníků různých profesí. Kancelář se orientuje na: architektonické návrhy staveb, řešení rekonstrukcí, návrhy interiérů, řešení výstavních expozic včetně jejich realizace, design nábytku. Pro své klienty zpracovává architektonické studie, dokumentaci pro územní a stavební řízení, realizační dokumentaci. Dále zajistí inženýring a provádí autorský dozor po dobu výstavby.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Alešova 755, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.