Rodinný dům v Jinonicích


Rodinný dům v Jinonicích

Jiří Weinzettl

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 446

O projektu

V návrhu ponecháváme pouze nejstarší kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ní je možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách. Nejvyšší část věnujeme dětem. Všechny obytné prostory, včetně dětských podkrovních pokojů, mají přímou návaznost na prosluněnou svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním domem. Terasy jsou ve dvou výškových úrovních propojeny s hmotou bazénu. Jeho betonová stěna nabízí stinné venkovní místo navazující na hlavní obytný prostor, vodní hladina je pak přímo přístupná od dětských pokojů.

Starou a novou část spojuje z vnějšku v celek jednotná barevnost štukové omítky i režná keramická taška na střeše. O stáří jednotlivých částí domu napoví zejména detail; s původním tvaroslovím lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí. To je patrné zejména u okenních otvorů. Hlavní velká prosklená plocha směrem do ulice je řešená jako bezrámová. Obytný prostor je do zahrady otevřen HS portálem, který se skládá ze dvou křídel, pevného, které je opět bezrámové a otvíravého z dubového dřeva.

Okenní otvory menších rozměrů jsou zalícované směrem do interiéru, kde se propisuje zejména dubový rám okna minimalistických detailů. Z exteriéru není okenní rám viditelný, i přesto, že je okno otevíravé. Tato pozice okna nám zároveň umožňuje pracovat s estetikou hluboko usazených oken. U střešních otvorů byl opět kladen důraz na minimalistický detail. Barva rámu oken a oplechování je téměř totožná s barvou pálené střešní krytiny a samotná okna jsou usazená tak aby lícovala s rovinou střechy.

The new design preserves only the oldest part made out of stones oriented towards the street and uses it as an entry to the main living floor in the two new masses. The tallest part is dedicated to the children. All of the living areas, including children´s bedrooms, have a direct connection to the sunlit sloping garden, which is shielded from the street by the mass of the house. The terraces are connected to the pool mass at two levels. Its concrete wall offers a shaded outdoor space adjoining the main living space, and the water level is accessible from children's rooms.

The old and the new part are visually unified by the colour of the stucco plaster and by beaver tail ceramic tiles on the roof. The age of the individual parts is revealed by the detail, the original morphology is in a light contrast with the contemporary minimalist form. This is particularly evident for window openings. The main large one facing the street is frameless. The living space is open to the garden by the HS portal, which consists of two wings, solid one, which is frameless and a sliding wing made from oak wood.

Window openings of smaller dimensions are flush with the interior, where the oak frame of the window with minimalist details is displayed. The window frame is not visible from the outside, even though the window can be opened. This window position also allows us to work with the aesthetics of deep-seated windows. The roof openings again emphasize the minimalist details. The color of the window frame and flashing is almost identical with the ceramic roof tiles, and the windows themselves are flush with the roof plane.

Autoři projektu

Jiří Weinzettl

Naše první spolupráce pod hlavičkou Ateliéru 111 architekti začala během studií na ČVUT v Praze – fakultě architektury. Vedle architektonických návrhů obytných, občanských a průmyslových staveb se od roku 2006 soustředíme i na projekci bioplynových stanic. V roce 2010 jsme založili společnost Johann Hochreiter s.r.o., která se stala jedním z nejdůležitějších zhotovitelů biostanic v České republice. Zkušenosti s řízením výstavby technologicky složitých elektráren dnes úročíme při realizaci i jiných typů námi navržených staveb. Krom samotné realizace Vám nabízíme zejména komplexní služby v oblasti návrhu, projekce, a inženýrské činnosti, pomoc při výběru zhotovitele, spolupráci při provádění i dokončení stavby, autorsko-investorský dozor.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.