REVITALIZACE PRAŽSKÝCH NÁPLAVEK


REVITALIZACE PRAŽSKÝCH NÁPLAVEK

Ing. arch. MgA. Petr Janda

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 311

O projektu

Všechny prvky na náplavce jsou řešeny jako symbiotické splynutí s původní architekturou nábřežní zdi, do které přirozeně vrůstají a akupunkturou drobného měřítka znovuvytváří monumentální celek. Podstatou realizace je co možná nejpřímější propojení s prostorem náplavky s pomocí velkorysého otevření průřezu stávajících otvorů v ostění. Architektonické řešení reaguje na kontext místa a pracuje s minimálními výtvarnými prostředky ve prospěch očištění stávajících tvarů i souvislostí, a nalezení nových průhledových vazeb a možností vyplývajících z prostředí náplavky. Architektonické řešení šesti kobek na Rašínově nábřeží je postaveno na doplnění geometrie portálů vyplývající z dochovaného tvaru ostění blížícího se kruhu. Samotné provedení je postaveno na lapidárním zásahu, který více odebírá, než přidává a navrací do prostoru jeho již dříve existující kvalitu v novodobém kontextu vytvářející unikátní situaci a příležitost. Řešení je postavené na vybourání tahokovových předstěn a kamenných „zátek“ vestavěných do původních mostních oblouků nábřežní zdi a jejich nahrazení velkoformátovými zasklenými kruhovými okny otvíravými v celé své ploše diagonálním otočením uvnitř rámu.

Vstupní portály jsou řešeny jako atypické ocelové rámy s dilatačně usazenými skly o hmotnosti 1-1,5 t. Součástí kompozice je doplnění ostění stávajících otvorů stupňovitou formou rozvíjející motiv dříve vloženého schodiště, v jehož tělese jsou skrytě integrovány přístupy do instalační šachty pod portálem, výdechy vzduchotechniky a montážní prvky protipovodňového opatření. Eliptická pivotová okna mají průměr 5,5 m, tloušťku organického skla 7 cm a hmotnost přibližně 2,5 t. Každé má unikátní tvar a vzhledem ke své velikosti přesahující možnosti standardního zasklení, jde pravděpodobně o největší pivotová okna na světě. Pohyb je řešen motoricky, v provozní pozici jsou okna zafixována v poloze 60° pootevření, dalšími možnostmi je automatické senzorické otvírání ovládané pohybovými čidly nebo otvírání obsluhou baru.

Vstupy do čtrnácti kobek na Hořejším nábřeží jsou tvořeny ocelovými skulpturálními dveřmi prohnutými do ostění tak, aby při otevření propojovaly kobku s náplavkou v celém průřezu. V kobkách s veřejnými toaletami přechází tato vstupní křídla plynulým obloukem do interiérové membrány oddělující kabiny od veřejného předprostoru. The interventions symbiotically merge with the original architecture of the riverside wall, into which they naturally fuse; by using the acupuncture strategy, they re-create a monumental whole. The aim is the most direct connection with the riverfront area with the maximum opening of the spaces inside the wall. The architectural design responds to the context of the place and works with minimal artistic means that allow purging of the existing shapes and relations and finding new interconnection views and possibilities arising from the environment of the embankment.

The six vaults on the Rašín Embankment are built following the almost circular arc of the upper part of the existing openings. The design itself is based on a tiny intervention, which takes more than it adds and brings the existing quality back in a contemporary way, creating a unique situation and opportunity. The former stretch metal curtain wall and stone constructions built into the original bridge arches of the riverfront wall were knocked down and replaced with large-format glazed round windows that open by diagonal rotation inside the frame. The entrance portals are designed as atypical steel frames with dilated elliptic glass weighing 1–1. 5t.

The stone arched linings of the existing portals are completed with stone stepped volumes following the former steps allusion, which hide the installation shaft, air-conditioning vent and anti-flood control elements. The elliptical pivoting windows made of organic glass 7cm thick and 5. 5m in diameter weigh approximately 2. 5t. Each has a unique shape and, due to their size exceeding the standard glazing, these are probably the largest pivot windows in the world.

Opening and closing is engine powered. For the operation of the inner spaces, the windows are fixed in the position of 60% of its opening. Other options are automatic opening with motion-detecting sensors, or they can be opened by the bar staff. The fourteen vaults on the Hořejší Embankment have steel sculptural entrances curved into the jamb in such a way that they connect the vault with the riverfront area in the entire space when opened. In the vaults with public toilets, the entrance wings follow a smooth arc into the interior membrane separating the cabins from the public area.

Autoři projektu

Ing. arch. MgA. Petr Janda

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve Zlíně, poté Fakultu architektury ČVUT v Praze (1993–2001), diplom obhájil v ateliéru prof. Jana Bočana. V letech 1997–2003 pokračoval ve studiu na AVU Praha ve Škole monumentální tvorby prof. Aleše Veselého. Pracoval nejprve v ateliéru A 69 architekti, poté se stal zakládajícím členem ateliéru sporadical, od března 2008 má vlastní studio brainwork. Od dubna 2011 je členem představenstva České komory architektů.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.