Interiér prodejny psacích potřeb BIBELOT – Arkády Pankrác, Praha 4


Interiér prodejny psacích potřeb BIBELOT – Arkády Pankrác, Praha 4

A.A.L.S.- atelier architektury

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

6 105

O projektu

Interiér prodejny psacích potřeb BIBELOT – Arkády Pankrác, Praha 4 Po deseti letech existence původního interiéru bylo dle smlouvy třeba vytvořit redesign interiéru prodejny psacích potřeb Bibelot v obchodním centru Arkády Pankrác na Praze 4. Prodejna je plošně velmi malá, ale je umístěna na výrazném místě prakticky v srdci obchodního centra, v nárožní pozici. Je tak viditelná i z větší dálky a z různých podlaží. Prodejna je umístěna ve středním podlaží (ze tří obchodních podlaží). Navazující pasáž je přisvětlena shora velkým, průběžným světlíkem. V denní době do přiléhajícího prostoru proto dopadá mnoho přirozeného slunečního světla.

Protože jsme navrhovali i původní interiér, lze pro oba interiéry konstatovat, že hlavním výtvarným prvkem obou prodejen (návrhy z let 2008 a 2018) bylo umělé osvětlení. Světlo, které dokáže přitáhnout oči zákazníků. Světlo, které pomůže opticky prodejnu zvětšit. Světlo, které ale musí svou intenzitou přesvítit přirozené horní osvětlení a současně nesmí oslňovat. Prodejna je dle předpisu zahraničních dodavatelů vybavena typovými prodejními vitrinami jednotlivých značek (Parker, Waterman, Lamy, Moleskine).

Ty byly pouze velikostně sjednoceny pro danou prodejnu, některé jsou vybaveny vlastním osvětlením. Předmětem řešení proto bylo zejména vyřešit architektonické prostředí, do kterého budou vsazeny typové vitriny. Prostor prodejny je stavebně výškově členěný na dvě úrovně (3,75m a 3,00m), půdorysně je na nároží zalomen pod vnitřním úhlem 135°. Pro rekonstrukci interiéru prodejny byla určující jedna základní podmínka – revitalizace prodejny musí proběhnout během jednoho týdne, posléze byl termín prodloužen na 14 dnů. Tento limit byl určující pro celkový výtvarný návrh interiéru - bylo nutno navrhnout systém, který bude rychle montovatelný, zároveň nesmí zasáhnout do funkčních koncových bodů technologií (vzduchotechnika, elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas, sprinklery, odvod tepla a kouře - zachování potřebných průduchů).

Těmto předpokladům nejlépe vyhovuje systém zakřivených, volně zavěšených desek, které se vyhýbají všem zmíněným technologiím. Ty jsou umístěny před výškovým zlomem stropu. Jak už bylo uvedeno výše, hlavním výrazovým prvkem je tvorba prostoru světlem - konkrétně tedy způsob osvětlení prodejny odrazem o zavěšené zprohýbané desky. Zprohýbaný půdorys desek (s bílým matovým povrchem) rozptýlí dopadající umělé světlo, zamezí nežádoucím odleskům. Vzhledem k úhlu dopadu a odrazu světla se odrazem nasvěcuje zejména přední část prodejny; současně osvětlené plochy se stávají výrazným vizuálním poutačem z větší části vnitřních prostor obchodního centra.

Tři navzájem se překrývající, různě vysoké zakřivené dílce jsou reflektorově nasvíceny z elektrolišty umístěné v nejvyšším poloze po vnějším obvodě prodejny. Protože se jedná o prodejnu, kde se primárně prodávají psací potřeby, je na ony bílé panely "nakreslena" grafika, symbolizující čáru při rozepisování se perem na papír - bílé panely jsou takovými zakřivenými listy papíru. Tímto jednoduchým architektonickým a světelným konceptem došlo současně k výraznému zkrácení doby realizace a také k úspoře investičních prostředků investora. Z architektonického hlediska tato „promítací“ zavěšená zakřivená plocha (listů papírů) znamená rozčlenění plochy prodejny na vyšší, světlejší, veřejnější část prodejny a zadní, nižší, tmavší, intimnější prostor, určený pro konkrétní obchodní kontrakty. Přední prostor je osvětlen studeným umělým světlem 4000K, zatímco komornější zadní prostředí doprovází teplejší umělé osvětlení o 3000K.

Zavěšené desky současně slouží jako clona zadní části prodejny (s pokladnou) proti přímému denní světlu z horního světlíku. Technické řešení osvětlení: za proskleným portálem ve vyšší části prodejny je instalována přisazená třífázová 230V elektrolišta s jediným napájecím bodem. Ta opisuje zalomenou linii portálu. Na liště jsou připevněny LED reflektory s příkonem 32W a třemi optikami (48°, 30°, 16°). Nejužší optika směřuje svisle k podlaze, ostatní optiky jsou navrženy dle vzdálenosti reflektoru od místa dopadu světelného paprsku.

Většina reflektorů směřuje do odrazné – „promítací“ plochy zavěšených zakřivených desek, částečně jsou nasvíceny i prodejní vitriny. Poloha a směrování veškerých svítidel je taková, aby zejména nedocházelo k žádnému oslnění jak personálu, tak zákazníků. Toto dominantní osvětlení svým jasem a osvětleností (cca 10 000lx) je viditelné i ze vzdálenějšího prostoru pasáží centra. Přímé osvětlení do dolního poloprostoru doplňuje pružná LED linka, která je vložena do dolní hrany zakřivených zavěšených desek. Ta z nižší úrovně (spodní hrana zakřivených desek je v úrovni +2,6m , +2,7m a 2,8m nad podlahou) dodává do střední části půdorysu prodejny přímé rozptýlené světlo.

Nad prodejním pultem je instalována další, tentokrát přisazená elektrolišta (230V). Vzhledem k umístění lišty jen 3m nad podlahou jsou do ní vsazena méně výkonná (28W LED) svítidla - jsou svisle dolů orientovaná, na pult svítící svítidla s velmi širokou optikou, zvyšující osvětlenost v této části (nad normou daných 500lx). V centru nižší části prodejny je umístěn svisle dolů svítící reflektor (umístěný na stejné elektroliště – viz půdorys pol. a) má za úkol bodově zdůraznit světelnou plochu podlahy – koberce – tím se zvýrazní nejen struktura a design koberce, ale zároveň je vytvořen světelný akcent v jinak rovnoměrně osvětlené ploše podlahy. Tento akcent (před prodejním pultem) je zejména důležitý při mnohdy opomíjeném, ale důležitém pohledu ze středového rondelu o patro výše.

V návrhu bylo uvažováno s instalací barevného, v dlouhém horizontu proměnného (s omezením jen na výsek barevného spektra) světla akcentovaného světla ve dvou bodech. Ve výsledném řešení bylo od tohoto řešení upuštěno. Světelné zdroje byly navrženy v současnosti s co nejvyšším faktorem podání světla Ra - CRI 97. autor interiéru: Ing. arch.L. Sekal, A. A. L. S.foto: Jan Tesař a autor vizualizace: M. Hořínek Interior of the BIBELOT Writing Accessories Shop – Arkády Pankrác, Prague 4 After ten years of existence of the original interior, it was necessary, according to the contract, to create a redesign of the interior of the Bibelot writing accessories shop in the Arkády Pankrác shopping centre in Prague 4. The area of the shop is very small but it is located in a prominent place, practically in the heart of the shopping centre, in a corner position. Thus, it is visible even from further distance and from different floors. The shop is located on the middle floor (out of three shopping floors).The connected passage is illuminated from above by a large, continuous skylight. Therefore, in the daytime, a lot of natural sunlight falls into the adjacent space. Since we also designed the original interior, it can be stated for both interiors that artificial lighting was the main artistic element of both stops (designs from 2008 and 2018). Light that can attract the eyes of customers. Light that helps to visually enlarge the shop.Light, the intensity of which, however, has to outshine the natural top lighting, while not blinding. The stop is, according to the regulations of foreign suppliers, equipped with standard sales showcases of individual brands (Parker, Waterman, Lamy, Moleskine). These were only unified in size for the given shop; some are equipped with their own lighting. The subject of the solution was, therefore, mainly to solve the architectural environment in which the standard showcases will be placed. The height of the shop space is structurally divided into two levels (3.75m and 3. 00m); the floor plan is angled at an internal angle of 135° on the corner. One basic condition was decisive for the reconstruction of the shop interior – the revitalization of the shop must take place within one week, and the deadline was later extended to 14 days. This limit was decisive for the overall art design of the interior – it was necessary to design a system that would be quick to mount, and at the same time not interfere with the functional endpoints of the technologies (air conditioning, electrical fire alarm, evacuation radio, sprinklers, heat and smoke extraction – preservation of necessary vents). These prerequisites are best met by a system of curved, loosely hung boards that avoid all of the mentioned technologies.These are located in front of the ceiling height break. As mentioned above, the main element of expression is the creation of space by light – namely the way of lighting the shop by reflection on the hung wavy boards. The wavy top of the boards (with a white matte finish) disperses the incident artificial light, and prevents unwanted reflections. Due to the angle of incidence and the reflection of light, mainly the front part of the shop is particularly illuminated by reflection; at the same time, the illuminated areas become a distinctive visual eye-catcher from most of the shopping centre’s interior spaces. The three mutually overlapping, differently high curved panels are illuminated by the spotlight from the electric railing placed in the highest position on the outside of the shop.Because it is a shop where writing accessories are primarily sold, the graphics "drawn" on the white panels symbolizes the line as if writing down with a pen on paper – the white panels symbolize the curved sheets of paper. With this simple architectural and lighting concept, the implementation time was also significantly reduced and the investor's investment resources saved. From an architectural point of view, this "projection" hung curved surface (of sheets of paper) means the division of the shop area into a higher, lighter, more public part of the shop, and a rear, lower, darker, more intimate space designed for specific business contracts. The front space is illuminated by the cold 4000K artificial light, while the more intimate back area by the warmer 3000K artificial lighting. Technical solution of the lighting: behind the glazed portal in the upper part of the shop there is a surface mounted three-phase 230V electric railing with a single supply point.It runs along the angled line of the portal. The 32W LED spotlights with three optics (48°, 30°, 16°) are attached to the railing. The narrowest optic s points vertically to the floor, the other optics are designed according to the distance of the spotlight from where the light beam falls. Most spotlights point to the reflective “projection” surface of the hung curved boards, and the showcases are partially illuminated as well. The position and direction of all lights is such that there I s no blinding of both staff and customers.This dominant lighting with its brightness and illumination (approx. 10,000lx) is visible even from the more distant space of the centre’s passages. Direct lighting in the lower half-space is complemented by a flexible LED line, which is inserted into the lower edge of the curved hung boards. From the lower level (the lower edge of the curved boards is at the level of + 2. 6m, + 2.7m and 2. 8m above the floor) it provides direct scattered light to the central part of the shop floor plan. Another, this time surface-mounted electric railing (230V) is installed above the sales counter. Due to the placement of the railing only 3m above the floor, less powerful (28W LED) lights are installed in it – they are placed vertically downward, illuminating the counter with very wide optics, increasing the illumination in this section (above the 500lx standard). In the centre of the shop’s lower area there is a vertically downward positioned spotlight (placed on the same electric railing – see the floor plan, item a), which is meant to accentuate the light surface of the floor – carpet – highlighting not only the structure and design of the carpet, but also creating a light accent in the otherwise evenly lit floor area.This accent (in front of the sales counter) is particularly important in case of the often neglected but important view from the centre roundel on the floor above. The design considered the installation of a coloured, long-term variable (limited only to the colour spectrum segment) light accentuated in two points. The final solution abandoned this solution. Light sources have been designed at present with the highest light delivery factor Ra - CRI 97. Interior designer: Ing.Arch. L. Sekal, A. A. L.S. Photo: Jan Tesař and author Visualization: M. Hořínek.

Autoři projektu

A.A.L.S.- atelier architektury

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2022 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.