Kanceláře Czech Promotion


Kanceláře Czech Promotion

Kurz architekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

5 557

O projektu

Přestěhovat za pouhé tři měsíce komunikační agenturu Czech Promotion ze slavné Winternitzovy vily od Adolfa Loose do nerekonstruovaných prostor Paláce Karlín s jeho vlastní, i když ne tak slavnou historií, se zprvu zdálo jako úkol pošetilý, až naivní. Přesto právě časový tlak formoval samotný návrh a způsob spolupráce s klientem i dodavateli. Zadáním i návrhem se na začátku procesu stala pouze čistá koncepce a celková jednotná vize, jež zamezovala následným neshodám či zdržujícím debatám ohledně jednotlivých částí návrhu. Šlo tedy o velmi rychlé nastolení absolutní důvěry mezi oběma stranami. Takový přístup byl riskantní, zároveň však pro všechny zúčastněné strany silně motivující. V první fázi rekonstrukce bylo nutné začít těmi nejradikálnějšími kroky – očištěním stávajících prostor od nánosů předchozích úprav, a to bez podrobné znalosti konstrukcí pod sádrokartonem a vrstvou omítek, včetně původně neplánovaného a nekompromisního odkrytí lité konstrukce stropu.

Původní stavitel objektu jistě nepočítal s možností, že by některý z uživatelů využíval syrovou krásu nosných konstrukcí. Takové řešení nám nicméně v konečné fázi poskytlo drahocenný čas, neboť jsme se nemuseli zabývat zakrýváním technologií, které takto mohly zůstat odhalené. Stejný přístup jsme od začátku nastolili pro veškeré profese. Například kompletní nové rozvody elektřiny jdoucí vzduchem od rozvaděče až po koncové přípojky dovolily elektrikářům pracovat na stavbě do posledního dne a do určité míry upravovat projektovou dokumentaci a reagovat na vzniklé potřeby operativně. Návrh šel ruku v ruce s tím, co bylo možné v daném termínu dodat, vyrobit, instalovat.

Do procesu navrhování tak podstatně zasahovali dodavatelé a řemeslníci samotní, kterým jsme naslouchali, a vlastní návrh tak upravovali a ladili společně. Nakonec vše, co objevíme v rekonstruovaných prostorách, je kombinací starého a funkčního, zároveň nového, chytrého a v neposlední řadě českého. Každý z jednotlivých elementů návrhu má za sebou nějaký příběh a přidanou hodnotu. Členění otevřeného prostoru je tvořeno papírovými trubicemi, které splňují i funkci úložných prostor, a vytvářejí tak jedinečnou identitu projektu. Tyto polopříčky si stavěli o víkendu před pondělním otevřením sami zaměstnanci s naší pomocí a koordinací.

Vybraná barva polyuretanové stěrky je v barvě slonové kosti – barvě, pro kterou se Winternitzově vile přezdívalo „béžová princezna“. Tato barva se pak propsala i v použité válečkové malbě, jež sama byla výzvou pro malíře, který tak oprášil své staré dovednosti. Mnohé z interiérového vybavení je výsledkem náročného pátrání po starožitnictvích v kombinaci s renovovanými křesílky až po úplně nové prvky od zavedeného českého výrobce. Použité osvětlení je z velké části výrobkem jedné z divizí samotné společnosti. Ukázkou kombinace rafinovanosti a řemeslného umění par excellence je ovšem největší ze stolů – dubový, 750 kg vážící prvek z odpadových zbytků fošen – jenž dokonale podtrhuje důstojnost hlavní zasedací místnosti.

Již krátce po zabydlení začaly jednotlivé týmy grafiků a jiných divizí využívat různá zákoutí a prostory kanceláří pro výrobu produktových fotografií či videí pro potřeby klientů, jež sami zastupují. A pro architekta je nakonec vždy tím nejlepším oceněním pochopitelně pozitivní reakce klienta, jeho zaměstnanců a dalších návštěvníků. A co pak může být u kancelářských prostor více potěšujícím konstatováním od jejich uživatelů než to, že se zde „cítí úplně jako doma“? The task to move the Czech Promotion communication agency in a mere three months from the famous Winternitz Villa by Adolf Loos to the unreconstructed premises of Karlín Palace with its own, albeit not as famous, history seemed fatuous, even naïve at first. Yet it was the time pressure which shaped the design itself, as well as the method of collaboration with the client and contractors. Purely a concept specified and defined the start of the process, leading to the overall unified vision, which prevented any subsequent disagreements or delaying discussions over individual parts of the proposal.

Therefore, the extremely rapid establishment of absolute trust was required between the two parties. Such an approach was risky, but at the same time intensely motivating to all involved persons. In the first phase of the reconstruction, it was necessary to start with the most radical steps – clearing the existing premises of the sediments of previous modifications. This had to be accomplished without any detailed knowledge of the framework behind the layer of plaster and plasterboard, including the unplanned and uncompromising exposure of the cast ceiling structure. The original builder had obviously not counted on the possibility that some users might enjoy the rough beauty of the bearing structures.

Nevertheless, such a solution gave us precious time in the final phase, because we did not have to resolve the masking of technologies, as they could remain open. From the outset, we set out the same approach to all professionals. For example, the complete new electricity distribution system, exposed from switchboards to plugs, enabled electricians to work on the construction until the last day and, to some extent, adjust the project documentation and react flexibly to the surfacing needs. The design went hand in hand with whatever it was possible to deliver, manufacture and install at the respective time. For this reason, contractors and craftsmen themselves were significantly involved in the design process, and we adjusted and fine-tuned the actual design together.

Eventually, everything seen in the reconstructed premises combines the old and functional with the new, smart and, last but not least, Czech. Each of the individual elements has a story to tell and provides an added value The division of the open space is created by paper tubes that also fulfil the function of storage space, creating the unique identity of the project. The free-standing partitions were installed during the weekend before the Monday opening by employees themselves, with our assistance and coordination. The chosen colour of the polyurethane layer is an ivory dye – the colour which gave Winternitz Villa the title of the “beige princess”. This colour also surfaced in the roller painting used, which in itself was a challenge for the painter to brush up his old skills.

Much of the interior furnishing is the result of a demanding search in antique shops, combined with refurbished armchairs, as well as the inclusion of brand new elements from an established Czech manufacturer. The biggest of the tables – a 750 kg item made of oak offcuts – is an example of sophistication blended with exceptional craftsmanship, perfectly emphasising the dignity of the main meeting room. The lighting utilised is largely the output of one of the divisions of the company itself. Shortly after occupation, individual teams of graphic designers and staff from other divisions began using various corners and spaces of the offices for the production of product photos and videos for the needs of the clients they represent. Understandably, the positive reaction of a client, his employees and visitors is always the best form of appreciation for an architect.And what can be more pleasing in office premises than the statement by their users that they “feel totally at home” there?.

Autoři projektu

Kurz architekti

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.