Přestavba areálu barokní fary


Přestavba areálu barokní fary

Public Atelier

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

3 064

O projektu

CZ Potřeba projektu, respektive potřeba rekonstrukce vyvstala na základě požadavku rozšířit kapacitu školy, zachránit rychle chátrající krovy hospodářských křídel barokního komplexu a upravit neuspokojivý stav jeho vnitřního dvora. Celý soubor vznikal postupně, jeho různé části sloužily různým účelům a dochovaly se v odlišné kvalitě. Stejně tak i rekonstrukce objektu probíhá postupně, dle potřeb obce, finančních prostředků a stavu jednotlivých částí komplexu. Daná různorodost, provozní a technická, se tedy logicky stala hlavním východiskem konceptu rekonstrukce. V návrhu byl kladen důraz na propojení jednotlivých částí tak, aby nebyla potlačena jejich historická hodnota jako komplexu a aby se zde uživatelé školy i stacionáře cítili společně příjemně a svobodně užívali veškeré jeho části. Nově vkládané i původní historické objemy se v souboru vzájemně prolínají, nicméně jsou od sebe jasně rozpoznatelné. Historické části jsou sjednoceny klasickou omítkovou fasádou, červenou střechou z bobrovek a měděnými klempířskými prvky. Jednoduchý kubický tvar, hladký povrch a výrazná barevnost naopak charakterizují části nové. Akcentována jsou zejména průchody a propojení budov, které historicky stály odděleně. Do komplexu přináší hravost nejen svou barevností, ale i novými možnostmi provozu a pohybu. Děti si mohou svobodně volit, který vstup do školy a jakou barvou použijí, kterým směrem, krčkem a barvou se vydají. Sílu danému řešení dodává propojení stávajících učeben v objektu fary spojeny s novými učebnami do okruhu. Do přízemí objektu fary byly ještě před naším autorským vstupem situovány obslužné prostory školy a do přízemí dvou hospodářských křídel denní stacionář. Návrh na to reagoval umístěním hlavního provozu školy do patra, čímž mimo jiné vznikla příležitost zachránit hodnotný barokní krov a využít zasazení souboru do paty svahu kostelního návrší. Díky tomu získaly nové učebny prostornou terasu a travnatou plochu, odkud je možné užít si výuku s výhledem na kostel sv. Petra a Pavla. Zároveň tak vznikla externí výuková paluba s nádherným výhledem na kostelní návrší. ENG The need for the project, or the need for reconstruction, arose due to a requirement to expand the capacity of the school capacity, to save the rapidly decaying roof trusses of the Baroque complex and rectify the unsatisfactory state of its inner courtyard. The whole complex was built gradually, its various parts serving different purposes. They have been preserved in different conditions. Similarly, its reconstruction proceeds gradually, according to the needs of the municipality, its financial resources and the condition of the individual parts of the complex. This diversity, both operational and technical, has therefore logically become the main starting point of the reconstruction project. The project proposal emphasized the interconnection of individual parts so that their historical value as a complex should be preserved and so that the users of the school and the day care center should feel comfortable and free to use all its parts. Both newly implemented and original historical elements are intertwined, but they are clearly distinguishable from one another. The historical parts are united by a classic plaster façade, a red roof of plain tiles, and copper plumbing elements. On the other hand, the simple cubic shape, smooth surface and distinctive colors characterize the new parts. Passages and interconnections of the buildings which were separated in the past, are accentuated. It brings playfulness to the complex not only with its colors, but also with new possibilities of operation and movement. Children are free to choose which entry to school and which color they will use. The project is strengthened by the interconnection of the existing classrooms in the rectory building and the new classrooms. In the past, the school economic facilities were situated on the ground floor of the rectory and the day care center on the ground floor in two additional wings. Reacting to that we placed the main facility of the school on the first floor, which, among other things, brought an opportunity to save the valuable Baroque roof and to make use of the situating of the complex at the foot of the slope of the church hill. Thanks to that, the new classrooms have a spacious terrace with a grass area, from where it is possible to enjoy lessons with a view of the Church of Sts. Peter and Paul. This created an external teaching deck with a magnificent view of the church hill.

Autoři projektu

Public Atelier

Návrhy tvoříme s respektem k danému místu a jejich uživatelům.
Vzhledem k našemu vzdělání a praxi je nám vlastní propojování architektury, urbanismu, zahradní a krajinné tvorby, kdy všechna tato odvětví vnímáme jako jeden neoddělitelný celek. 
Jsou nám blízké přírodní materiály a chytrá řešení.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.