Rekonstrukce obecního úřadu Hluchov


Rekonstrukce obecního úřadu Hluchov

Public Atelier

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

8 775

O projektu

CZ Původně historický objekt renesanční tvrze, jehož proporce významné stavby jsou patrné dodnes (zejména z dvorního traktu), byl v minulosti upraven do civilního charakteru stavby. Uliční fasáda prošla proporční úpravou tak, aby měřítko zámečku konvenovalo k dobovému klasicizujícímu výrazu 50. tých let. Nutno podotknout, že s ohledem na historii obce a rozsah historických staveb v regionu se jedná o místně významnou stavbu a je proto záslužné stavbu citlivě rekonstruovat s funkcí obecního úřadu a společenského sálu. V kontextu obce se jedná o důležitý historicko – společenský objekt s potenciálem dalšího rozvoje okolí pro místní komunitu. Návrh vychází z požadavku obce Hluchov upravit zanedbaný stav objektu.

S tímto souvisí i vhodné členění provozních místností, tak aby vyhovovaly funkci obecního úřadu. Kanceláře úřadu se nacházeli v 2. NP a vzhledem k současným nárokům na bezbariérovost i jasnou čitelnost provozu domu již schéma nevyhovovalo. Proto byl provoz přetočen - v prvním patře se dnes nachází agenda obecního úřadu, ve druhém patře pak čistě veřejné a společenské místnosti. Pro komfortní provoz obou pater jsme navrhli dostavbu sociálního zařízení ve dvou úrovních ve formě proporční dostavby.

Tato přístavba objektu hmotově cituje původní stopu zchátralého křídla, které je dnes patrné jen fragmentem zdi. Přízemí je „vyčištěno od vestavků“ podepírajících staticky narušenou křížovou klenbu a sanováním této poruchy bylo dosaženo důstojného vstupního prostoru. S ohledem na stav historické konstrukce bylo nezbytné provést sanaci vlhkého zdiva v přízemí a statickou stabilizaci některých poruch na objektu. V choulostivém stavu se nacházel krov objektu, do kterého dle odborného průzkumu a posouzení prvků docházelo dlouhodobým zatékáním. Krov byl dle rozhodnutí zastupitelstva obce nahrazen novým.

Pro úpravu objektu byl zvolen tento koncepční způsob: použitím kvalitních nových prvků a materiálů v kombinaci se střízlivým „očištěním“ budovy bude objekt uveden do podoby civilní, otevřené, sebevědomé instituce. Budova by měla díky tomuto přístupu také v budoucnosti dobře „stárnout“. Historický charakter objektu je zdůrazněn zachovanými historickými fragmenty (pískovcové parapety, římsy, klenby…), mírně historizujícími okny, skládanou střešní krytinou a světlou omítkou. Z novějších úprav si budova ponechává zjednodušený kubizující charakter říms z 50. let a vstupy do budovy jsou nově akcentovány decentně předstupujícím ostěním z pískovcových desek.

Nový objem provozní přístavby je odlišen strukturováním fasády. ENG Originally a historic building of a Renaissance fortress, the proportions of which are important buildings are still visible today (especially from the courtyard), in the past it was modified into the civilian character of the building. The street façade has been proportioned so that the scale of the chateau conforms to the period's classicist expression of the 1950s. It should be noted that with regard to the history of the village and the extent of historic buildings in the region, it is a locally important building and it is therefore deserving to sensitively reconstruct the building with the function of the municipal office and community hall. In the context of the village, it is an important historical and social building with the potential for further development of the environment for the local community.

The proposal is based on the requirement of the municipality of Hluchov to adjust the neglected condition of the building. Related to this is the appropriate division of operating rooms to suit the function of the municipal office. The offices were located on the 2nd floor and due to the current demands for accessibility and clear legibility of the operation of the house, the scheme no longer worked. That is why the functions was relocated - on the first floor there is now the agenda of the municipal office, on the second floor there are purely public and community rooms. For comfortable operation of both floors, we designed the completion of the bathroom in two levels in the form of proportional completion.

This extension of the building materially quotes the original trace of the dilapidated wing, which is now visible only as a fragment of the wall. The ground floor is "cleaned of built-ins" supporting the statically disturbed cross vault, and by rehabilitating this defect, a dignified entrance area has been achieved. With regard to the condition of the historic structure, it was necessary to rehabilitate the wet masonry on the ground floor and static stabilization of some defects on the building. The roof of the building was in a delicate condition, into which, according to expert research and assessment of the elements, there was a long-term leakage. According to the decision of the municipal council, the roof construction was replaced by a new one.

The following conceptual method was chosen to modify the building: using high-quality new elements and materials in combination with a decent "cleaning" of the building, the building will be transformed into a civil, open, confident institution. Thanks to this approach, the building should also "age" well in the future. The historical character of the building is emphasized by preserved historical fragments (sandstone window sills, cornices, vaults…), slightly historic windows, folded roofing and light plaster. Of the newer modifications, the building retains the simplified cubist character of the cornice from the 1950s, and the entrances to the building are newly accentuated by a discreetly protruding lining of sandstone slabs. The new volume of the operating extension is distinguished by the structuring of the facade.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2022 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.