Rekonstrukce rodinného domu v Bohnicích


Rekonstrukce rodinného domu v Bohnicích

ARCHPORT

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

661

O projektu

Dle dohledaných podkladů byl prapůvodní dům postaven ve třicátých letech dvacátého století a dále pak kompletně přestavěn v sedmdesátých letech. Před navrhovanými úpravami měl dům komplikovanou a nepřehlednou dispozici přízemí, převážně neobytné podkroví a sklepní prostory s technickým zázemím ve velmi špatném stavu. Rodinný dům se nachází na začátku (konci) skupiny řadových domů v Praze v Bohnicích. V porovnání s ostatními domy v ulici (v řadě) zůstal původní objekt „zakrslý“ a svým měřítkem neadekvátně ukončoval souvislou řadu domů. Naším cílem bylo tuto souvislou řadu vhodně zakončit domem se „správnou velikostí“. V tom nás však limitovalo okno ve štítové stěně sousedního objektu, které i přes snahu diskutovat s vlastníky muselo být zachováno. Rozhodli jsme se proto blok domů zakončit nárožním hliníkovým vikýřem, který udává charakter uliční fasádě a výškově navazuje na římsy sousedních objektů. Kompozice nárožního prvku je doplněna o plechovou římsu, ve které je schovaný okapový žlab. Zbytek domu je omítnut světle šedou tenkovrstvou omítkou. Sedlová střecha je opláštěna betonovými střešními taškami zinkově šedé barvy. Finální návrh dispozice vytváří maximálně otevřené společné prostory a minimální komunikační plochy, které by domu ubíraly cenné metry čtvereční. Nejdůležitějším prostorem v domě je obývací pokoj s kuchyní s přímou návazností na venkovní terasu a zahradu. Těžištěm obývacího pokoje je tmavý blok s krbovou vložkou. Prostor je opticky dělen výrazným překladem v místě původní nosné stěny. Na obývací pokoj navazuje směrem do zahrady pracovna, která je skryta za „tajnými“, posuvnými dveřmi. V podkroví je dominantním prostorem schodišťová hala. Středobodem této haly je kvádrový piedestal pro interiérovou zeleň, která hraje v interiéru domu významnou roli i v dalších místnostech. Pokoje a ložnice jsou vybaveny vlastními úložnými prostory a skýtají dostatek soukromí. Koupelna v podkroví je koncipována jako prostor pro relaxaci s minimem rušivých elementů. Původní garáž na pozemku byla přestavěna na zahradní altán se saunou, malým dvorkem s grilem a úložným prostorem pro zahradní nábytek a nářadí. Měřítko garáže bylo zachováno, jen jsme ho podpořili vertikálou komína vytvářející dominantu zahrady. Střecha garáže byla osázena zelení. According to the found data, the original house was built in the thirties of the twentieth century and then completely rebuilt in the seventies. Before the home improvements were made, the house had had a complicated and disorganized ground floor layout, a mostly uninhabitable attic and a cellar with technical facilities in a very poor condition. The family house is located at the beginning (end) of a group of terraced houses in Prague, in the district of Bohnice. Compared to the other houses in the street (in the row), the original building remained "dwarfed" and its size made an inadequate end of the continuous row of houses. Our aim was to end this continuous row appropriately with the "right size" house. However, we were limited with the gable window of the neighboring building, which had to be preserved despite our effort to discuss with the owners. That was why we decided to end the block of houses with a corner aluminum dormer, which sets the character of the street facade and follows the cornice line of the neighboring buildings. The composition of the corner element is complemented with a metal cornice which hides a gutter. The rest of the house is plastered with light gray thin-layer plaster. The saddle roof is covered with zinc-gray concrete roof tiles. The final floor plan creates maximum open common spaces and minimal communication spaces that would detract from the valuable square meters of the house. The most important space in the house is its kitchen living room with a direct connection to the outside terrace and garden. The living room focal point is a dark block with a fireplace insert. The space is optically divided with a distinct lintel in the position of the original load-bearing wall. There is a workroom connected to the living room and looking towards the garden which is hidden behind the "secret" sliding door. The dominant space in the attic is a staircase hall. The centerpiece of this hall is a block pedestal for interior greenery, which plays an important role in the interior of the house and in other rooms as well. The rooms and bedrooms are equipped with their own storage spaces and offer plenty of privacy. The bathroom in the attic is designed as a space for relaxation with minimal disturbing elements. The original garage on the plot has been rebuilt into a garden gazebo with a sauna, small courtyard with grilling station and storage space for garden furniture and tools.  The garage size has been preserved, just supported with the vertical chimney which forms the prominent feature of the garden.  The roof of the garage has been planted with greenery.

Autoři projektu

ARCHPORT

Kreativní přístav Archport byl založen v říjnu roku 2013 uprostřed neklidných vod Jadranu dvojicí architektů Vojtěchem Hyblerem a Davidem Dvořákem. Byť byl Archport založen "na vodě", stojí jeho základy na lásce ke geometrii, jednoduchosti  a úctě ke kontextu.

CO (JAK) DĚLÁME

KAŽDÉ ZADÁNÍ VNÍMÁME JAKO NOVOU VÝZVU!

Stavíme na čestnosti a důvěře ve vztahu s klientem., zodpovědnosti za kvalitu práce, její myšlenkové vyznění a řemeslné zpracování. Kreativa je naším větrem do plachet, který nám dává prostor (moře možností) pro růst a vytváření trvalých hodnot.

Navrhujeme interiéry, domy, budovy a městské prostory. Provádíme návrhy od první skici přes studii, získání stavebního povolení a kompletní prováděcí dokumentace až po spolupráci při výběru dodavatele a autorský dozor.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.