NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM V AREÁLU PRŮHONICKÉHO PARKU A ZÁMKU


NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM V AREÁLU PRŮHONICKÉHO PARKU A ZÁMKU

ATELIER POLÁČEK

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 841

O projektu

Návštěvnické centrum je umístěno v části nazývané Malý zámek v prostorech bývalé kočárovny, u hlavní cesty do zámku a parku, přístupné z Velkého nádvoří. Prostor byl rekonstruován v roce 2004, v rámci úprav byly z hlavního prostoru vyčleněny prostory zázemí a kanceláře na užší straně. Pro vyznění modelu parku i výstavní stěny je prostor ponechán dále prázdný, pouze u parapetů oken jsou přisazeny pulty sloužící k prezentaci tiskovin, jsou doplněny barovými židličkami. Prostor bude ovlivněn světelnou atmosférou, kterou bude možné nastavit různě, ale pro uvažované promítání na 3D model je potřeba vytvořit přítmí. Z tohoto důvodu jsou informace na výstavní stěně uvažovány prosvěcované, aby i při malé intenzitě světla v místnosti byly čitelné. Čím méně bude v místnosti světla, tím více se budou zobrazení vyjevovat jako hvězdy na noční obloze.

V různých světelných režimech by si měl prostor podržet komorní atmosféru. Režim stmívání světel bude nastaven ve vazbě na videomaping (navazující etapa). Rozmístění informací na stěně je podřízeno hierarchii obsahu, v principu se jedná o „přírodní dřevěné“ webové stránky. Laserem vypálené neměnné informace jsou doplňovány letáky a prosvěcovanou grafikou s aktuálními informacemi. Mapa parku je doplněna kruhovými výřezy, které budou otvírány dle doby květenství rostlin.

Výška stěny je odvozena od výšky prostoru, dřevěného průvlaku a na úměrné odsazení od stropu. Je nastavena na stejnou úroveň jako ocelové zádveří. Stěna je vyrobena z překližky, jemně se uplatňující struktura dýhy s velkým rozestupem let výtvarně doplňuje prořezávané a prosvěcované informace. Kresba let dřeva byla určována dle tvaru jednotlivých částí i ve vzájemné návaznosti. Dřevo upravené přírodními oleji svojí vůní naplňuje celý prostor.

Na pravé straně je stěna řešena jako dvě posuvné desky, které kryjí dveře do zázemí. V případě využívání zázemí je možná stěny sesunout na střed mimo dveře. Model je osazen na podstavci půdorysně tvarovaným nepravidelně dle obvodové hranice parku. Hlavní prostor byl spojen dveřmi s přilehlým průchodem vedoucím z nádvoří na jižní stranu zámku a do parku. Možnost průchodu do průjezdu stávajícími dveřmi nebyla kvůli kontrolovatelnosti světla v prostoru využita, ale je umožněno malými průhledy nahlížet do prostoru.

Do průchodu je přenášen i zvuk z výstavní místnosti. Obnovená cementová stěrka podlahy v přírodní barevnosti byla doplněna o kresby rostlin. The visitor center is located in the part called Malý zámek (Small castle) in the former carriage house, by the main road to the castle and park, accessible from the Velké nádvoří (Great Courtyard). The space was reconstructed in 2004, and as part of the modifications, the facilities and offices were set aside from the main space on the narrower side. To make the model and the wall stand out, the space is left empty, only the window sills there are used for the presentation of printed matter, they are complemented by bar stools.

The space will be affected by the light atmosphere, which can be set differently, but for the considered projection on a 3D model, it is necessary to create a darkness. For this reason, the information on the exhibition wall is illuminated so that it is legible even with low light intensity in the room. The less light there is in the room, the more the letters will appear as stars in the night sky. In different light modes, the space should maintain a intimate atmosphere. The dimming mode will be set in conjunction with video mapping (subsequent stage).

¨ The distribution of information on the wall is subject to a hierarchy of content, in principle it is a "natural wooden" website. The laser-burned fixed information is supplemented by leaflets and illuminated graphics with current information. The map of the park is supplemented by circular cutouts, which will be opened according to the time of plant inflorescence. The height of the wall is derived from the height of the space, the wooden beam and the proportional offset from the ceiling. It is set to the same level as the steel vestibule.

The wall is made of plywood, the delicately applied structure of the veneer with a large spacing of years artistically complements the cut and illuminated information. The drawing of the years of wood was determined according to the shape of individual parts and in relation to each other. Wood treated with natural oils, with it's scent filling the whole space. On the right side, the wall is designed as two sliding plates that cover the door to the background. If space is used, the walls can be grouped outside of the door.

The model is mounted on a pedestal shaped irregularly according to the perimeter of the park. The main area was connected by a door with an adjacent passage leading from the courtyard to the south side of the castle and to the park. The possibility of passing into the passage through the existing door was not used due to the controllability of the light in the room, but it is possible to look into the room with small windows. The sound from the exhibition room is also transmitted to the passage. The renewed cement floor screed in natural colors was supplemented with drawings of plants.

Autoři projektu

Jiří Poláček

Ing. arch. Jiří Poláček

* 1971 v Praze autorizovaný architekt ČKA 3007 1997 ČVUT FA, diplom u Doc. Ing. arch. Lábuse 1998 praxe v AA Lábus a RUA

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.