Dvojvily Vysoký Újezd


Dvojvily Vysoký Újezd

ATELIER POLÁČEK

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

954

O projektu

Mírně svažitý terén umožnil výškové rozsunutí jižní a severní části půdorysu o 1 m. Lichoběžníkový tvar jednoho z pozemků určil geometrii obou vil, části jsou symetrické a rozšiřující se směrem do zahrady. Díky půdorysnému tvaru se jednotlivé bytové jednotky od sebe na jižním obytném průčelí odklánějí, při pobytu na terase a pohledech z oken je potlačeno vnímání sousední části a je vytvořeno soukromí a to i díky oddělení jednopodlažní hmotou kůlny – pohledově řešené jako široká zeď. Obě vily jsou stejné, liší se pouze barevností přírodní kamínkové fasády, která je doplněna dřevěnými prvky – lodžie a okenice. Záhon se stromem u uliční fasády vytváří soukromí vstupu jednotlivých částí. Předprostor objektu je společný pro obě části a umožňuje parkování vozidel.

Severozápadní fasáda je pohledově určena arkýřem a principem pásových oken horního podlaží, které se propisují jemně i do boku. Pásové okno do koupelny a sauny v 2. NP je překryto clonou z dřevěných hranolů, které vytváří intimnější prostředí v koupelně a sauně a zároveň je motiv dřeva sjednocujícím prvkem celého objektu. Schodišťová ramena v interiéru jsou částečně skryta bloky policových skříní, které mohou sloužit jako knihovny či jen strukturovat prostor. Schody se pak jemně vyjevují pouze z určitých pohledů.

Přístup od schodiště na nejvyšší úrovni k pokojům je řešen lávkou z dřevěných hranolů osazených s mezerami, tím je dosažena průzračnost a prostup světla od okna v uskočení uliční fasády. Jižní strana ložnice je celá otevřena velkoformátovým prosklením do lodžie. Strop lodžie je řešen jako pergola z dřevěných prvků, ve stejném principu jsou řešeny strany lodžie, je tak zajištěno soukromí lodžie, ale zároveň průsvitností konstrukce dostatečné proslunění a prosvětlení. Lodžii je možné na přední straně uzavřít závěsem. Ke každé části objektu přiléhá kůlna pro zahradní náčiní s malým sklípkem v suterénu pro uskladnění ovoce ze zahrady.

The slightly sloping terrain allowed the height of the southern and northern parts of the floor plan to be extended by 1 m. The trapezoidal shape of one of the plats determined the geometry of both villas, the parts are symmetrical and widening towards the garden. Thanks to the floor plan shape, the individual housing units deviate from each other on the south façade, during staying on the terrace and the views from the windows, the perception of the neighboring part is suppressed and privacy is created, even thanks to storey mass of the shed - visually designed as a wide wall. Both villas are the same, differing only in the color of the natural stone facade, which is complemented by wooden elements - loggias and shutters. At the street facade, the flowerbed with the tree creates the privacy of the entrance to the individual parts.

The front space of the buildings is common to both parts and allows parking of vehicles. The north-western façade is visually determined by the bay window and the principle of the strip windows of the upper floor, which are finely inserted to the side. The strip window to the bathroom and sauna on the 2nd floor is covered with a screen made of wooden prisms, which creates a more intimate environment in the bathroom and sauna, and at the same time the wood motif is a unifying element of the entire building. The stair arms in the interior are partially hidden by blocks of shelving cabinets, which can serve as libraries or just structure the space. The stairs then appear subtly only from certain points of view.

Access from the staircase at the highest level to the rooms is solved by a footbridge made of wooden prisms fitted with gaps, thus achieving transparency and light transmission from the window at the street facade. The south side of the bedroom is completely open with large-format glazing to the loggia. The ceiling of the loggia is designed as a pergola made of wooden elements, in the same principle the sides of the loggia are solved, this ensures the privacy of the loggia, but at the same time the transparency of the structure provides sufficient sunlight and illumination. The loggia can be closed with a hinge on the front. Adjacent to each part of the building is a shed for garden tools with a small cellar in the basement for storing fruit from the garden.

Autoři projektu

Jiří Poláček

ATELIER POLÁČEK založil ing. arch. Jiří Poláček v roce 2018 po ukončení činnosti ATELIERU K2, který založil v roce 1999 s Ing. arch. Václavem Škardou. Autorskou spolupráci architekti ukončili v roce 2013.

 

Ing. arch. Jiří Polářek

* 1971 v Praze autorizovaný architekt ČKA 3007 1997 ČVUT FA, diplom u Doc. Ing. arch. Lábuse 1998 praxe v AA Lábus a RUA

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.