Rodinný dům Hronov


Rodinný dům Hronov

Ing.arch. David Chmelař

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

2 010

O projektu

Parcelu jsme sháněli 5let. Hlavním kritériem byly vzrostlé stromy. Z asi 10 variant pozemků, na které jsem měl již vymyšlené domy, po tříletém čekání na rozdělení majetku po rozvodu původních majitelů dopadla nakonec tato. S odstupem času vím, že byla nejlepší! Jedná se o místo bývalého zahradnictví na jižní stráni nad centrem města. Adresa je Divadelní 1012, původní číslo popisné bylo 12. Ulice vede nahoru od Jiráskova divadla.

Ze severu máme památkově chráněnou lipovou alej, která obíhá místní hřbitov - není lepších sousedů. Uklidňující dojem okolí posiluje pravidelné zvonění z nedaleké renesanční zvonice a školní věže na náměstí. Les máme na dosah. Velice důležitá je pro nás zahrada a práce na ní. Vzrostlé stromy, které jsme za pomoci zahradní architektky Štěpánky Šmídové doplnili další zelení odkazující k původní okolní krajině.

Výsledkem je zdánlivě prostá rostlinná skladba, ze které však jde požadovaný klid a harmonie propojení se zdejší přírodou. Protipól k životu ve městě, kde žijeme v centru v prostorn bytě. Pražský loft máme minimalisticky koncipován v bílo šedé. Hronovský dům je hravý a dává vyniknout tvarové živelnosti, barevnosti. Dům je tvarově bohatý přesně v duchu našich ostatních staveb.

Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké podněty takto tvarované prostory poskytují z hlediska dlouhodobého používání. Jestli vás skutečně tak obohacují, jak si myslím, anebo jestli se přejí a jsou posléze spíše na obtíž. Stále jsem nadšený. V průběhu stavby jsme jen zpřesňovali některá řešení z hlediska dílenského zpracování. Půdorysně dům trochu připomíná rakev.

Hmota domu je výrazně horizontálně členěná uskakujícími podlažími, která gradují k přilehlé aleji lip a březovému lesíku. Směr gradace kopíruje svažitost okolního terénu. Převýšení zahrady je okolo 12 metrů. Převzali jsme původním majitelem započaté tvarování na pobytové terasy, které jsme upravili, aby navazovaly na geometrii domu. Tedy vše je ostře řezané - atiky, rampy, tvary záhonů.

Mám k Hronovu i pracovní vztah s neutuchající vizí "Za Hronov krásnější". Hronov je malé východočeské město známé hlavně díky slavným rodákům: spisovateli Aloisi Jiráskovi, Josefu Čapkovi, Egonu Hostovskému a režisérovi Janu Špátovi a také díky nejdéle se v Evropě konajícímu festivalu amaterského divadla Jiráskův Hronov. We were looking for plot for 5 years.

The main criterion was growing trees. Of about 10 varieties of plots on which I had already imagined houses, after three years of waiting for the division of property after the divorce of the previous owners, I chose this one. With hindsight I know it was the best choice! It is a place on the southern slope above the city center. There was horticulture before. The address is Divadelní 1012, the original house number was 12.

The street leads up from Jirásek's theater. From the north, there is a protected linden alley that leads around the local cemetery - there aren´t better neighbors. The calming impression of the surroundings intensifies the regular ringing of the nearby Renaissance bell tower and the school tower on the square. Forests are nearby. The garden and work on it is very important for us.

The grown trees, which we added with other greenery with the help of the garden architect Štěpánek Šmídová, refer to the original surrounding landscape. The result is a simple plant composition, but that is the desired tranquility and harmony with the local nature. This is counterpole to live in a city where we live in the Prague center in the flat. The Prague loft is minimalist in white-gray colour. The Hronov house is playful and gives a spontaneity and a colorfulness.

The house is rich in shape exactly in the spirit of our other buildings. I wanted to try out what incentives these spaces provide in terms of long-term use. If it really enrich you, as I think, or if it became ordinary after some time. I'm still excited. During construction, we have only specified some solutions.

The ground plan reminds shape of the coffin. The mass of the house is markedly horizontally structured by rising floors, which follow up the adjacent alleys of the lip and the birch wood. The gradient direction copies the slope of the surrounding terrain. The height difference of the garden is about 12 meters. We have taken over the original molding of patio terraces, which made previous owner.

We have adapted terrain to follow the geometry of the house. So everything is sharply cut - atics, ramps, allotment shapes. . . I also have a working relationship with Hronov and an unremitting vision of "for more beautifull Hronov".Hronov is a small town in the East Bohemia known mainly thanks to famous natives: writers Alois Jirásek, Josef Čapek, Egon Hostovský and director Jan Špát, and also thanks to the longest running festival of amateur theater Jiráskův Hronov.

Autoři projektu

David Chmelař

Studio Chmelař architekti se již od svého začátku převážně specializuje na rezidenčním bydlení. Výrazně se však angažuje i při kultivaci městského prostředí v historickém kontextu zejména v oblasti severovýchodních Čech. Vedle rekonstrukce Kostelního náměstí v Broumově má studio na svém kontě i revitalizaci historického centra Hronova. Na změně tváře města se David Chmelař aktivně podílí i jako člen stavební komise, kterou v letech 2006 až 2018 vedl. Mezi nejvýznamnějšího klienta ateliéru patří Crestyl, ve které David Chmelař působí od roku 2009 na pozici Design supervisor. Stejnou funkci zastával i ve společnosti Spirit Invest v letech 2006-2012. Dalšími klienty jsou CPI Group, Lexxus Norton, PSN, UBM. Mezi nejznámnější realizace rezidenčních bytových domů patří Areály 4BLOK ve Vršovicích, Dock v Libni, Neugraf na Andělu, Šárecký dvůr ve Vokovicích a dvě 9Bytovky v Polici nad Metují . Drtivá vetšina z uvedených rezidenčních projektů byla navržena na bývalých území brownfields, stejně tak jako některé nerealizované návrhy (Areál Koh-I-Nor nebo Michelské pekárny). Samostatnou kapitolou studia tvoří privátní rezidence pro náročnou klientelu, např. Vila Condor v Karibiku, Penthouse Pařížská, rekonstrukce vil na Hanspulce a pod Strahovem. Projekt Šárecký dvůr byl vyhlášen porotou HOF AWARDS 2019 nejlepší rezidenční stavbou ve střední Evropě. Areál Dock A obsadil 1. místo v CIJ Awards 2012. David Chmelař se také může pochlubit oceněním Olověný Dušan z roku 2001 za nejlepší ročníkovou práci na Fakultě architektu ČVUT. Veškeré realizace ateliéru jsou hojně publikovány v renomovaných médiích u nás i v zahraničí, např. v Worldwide Architecture book - The next generation, 1000x European Architecture, A10 magazine, Ročenky české architektury, Skici - Sketches of Czech architects, Místa architektonického vz(d)oru, www.archiweb.cz, www.world-architects.com. From the beginning, the architectural studio Chmelař Architekti has been mainly specializing in residential housing. The studio is also strongly involved in the cultivation of the urban environment in the historical context, especially in the area of Northeast Bohemia. Besides the reconstruction of the Church Square in the town Broumov, the studio has also revitalised the historic centre of the town Hronov. David Chmelař also actively participates in the change of the town's face as a member of the Building Committee, which he led from 2006 to 2018. Among one of the most important clients of the studio is Crestyl, where David Chmelař works as a Design Supervisor since 2009. He also held the same position at Spirit Invest from 2006 to 2012. Other clients are eg. CPI Group, Lexxus Norton, PSN, UBM. Among a few of the most known realizations of residential apartment buildings are eg. 4BLOK estate in Vršovice, Dock in Libeň, Neugraf on Anděl, Šárecký dvůr in Vokovice and two apartment buildings in Police nad Metují. The vast majority of these residential projects have been proposed on former Brownfield sites, as well as some unrealized projects (Koh-I-Nor estate or Michelské pekárny). A separate chapter of the studio consists of private residences for demanding clients, such as the Villa house Condor in the Caribbean, Penthouse Pařížská, reconstruction of villa houses on Hanspulka and Strahov. The Šárecký dvůr project was announced by the HOF AWARDS 2019 jury as the best residential building in Central Europe. Dock A estate was the 1st in the CIJ Awards 2012. David Chmelař also takes pride on the 2001 Olověný Dušan Award for Best year work at the Faculty of Architecture on the Czech Technical University. All realizations of the studio are widely published in reputable media in the Czech Republic and abroad, eg in Worldwide Architecture - The Next Generation, 1000x European Architecture, A10 Magazine, Czech Architecture Yearbooks, Sketches of Czech Architects, Architectural Places (Místa architektonického vz(d)oru), www.archiweb.com, www.world-architects.com.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Alešova 755, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.