Revitalizace Parku Aloise Jiráska, Hronov


Revitalizace Parku Aloise Jiráska, Hronov

Ing.arch. David Chmelař

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

211

O projektu

Funkční a prostorové uspořádání parku respektuje členění areálu původní vzrostlou zelení. Páteřní osa tvořená vzrostlými lípami – hlavní promenáda - začíná sochou Aloise Jiráska, patrona parku, která bude symbolicky všechny příchozí vítat. Stromořadí zakončuje plato s prameníkem, což symbolizuje srdce parku. Do prameníku je přivedena minerální voda z nově zrekonstruovaného pramenu NHr-1a (Regnerka), a ze znovu obnoveného pramenu Hronovka. Park je osou aleje rozdělen na jižní – větší, osluněnou, pobytovou část, a severní – menší, klidovou reprezentativní část. Zvolený koncept úprav počítá s optickým a prostorovým propojením parku s řekou, vyčištěním od nánosů zchátralých objektů, a novým trasovaním parkových chodníků lépe vyhovujícím svým uživatelům. Základní kostru parku tvoří vycházkové chodníky – okružní promenáda protnutá křížem hlavních průchozích tras dělící park na jednotlivé pochozí travnaté sektory s různým fukčním využitím /rekreace, kultura, reprezentace, aktivity /. Hlavní trasa parkem spojuje centrum města s přilehlými čtvrtěmi Zbečníkem a Velkým Dřevíčem. Prochází podél aleje lip a přímo navazuje na lávku přes řeku Metuji. Okolo cest jsou rozmístněna odpočinková místa s lavičkami. Nově jsme vytvořili další vstup do parku z ulice Jiráskova přímo proti schodišti ke zvonici Kostela Všech svatých. Tento vstup odlehčí stísněnému prostranství na chodníku před rodným domkem Aloise Jiráska při návštěvě parku větší skupinou turistů. Mimo stavebních zásahů do struktury parku došlo i k obnově zeleně. Původní zeleň parku složená pouze z trávníku a vzrostlých stromů byla doplněna o další vrstvu kvetoucích keřů a záhonů smíšené trvalkové výsadby. Vzrostlé stromy jsou doplněny novými s vizí dlouhodobějšího růstu dřevin tak, aby posléze nahradily nynější vzrostlé stromy. Rostlinný materiál byl volen dle místního druhového zastoupení okolní krajiny. The functional and spatial layout of the park respects the layout of the area with its original green vegetation. The backbone axis of the full-grown linden trees - the main promenade - begins with the statue of Alois Jirásek, the patron of the park, who will symbolically welcome all visitors. The alley ends with a plateau with a spring, which symbolically is the heart of the park. The mineral water from the newly reconstructed NHr-1a headspring (Regnerka) and the newly restored Hronovka headspring are brought to the stream. The park is divided by the axis of the alley into the southern - larger, sunny, residential part, and the northern - smaller, peaceful, representative part. The chosen concept allows for the optical and spatial linking of the park with the river, cleaning the ruins from old buildings and re-tracing the park paths better suited to its users. The basic skeleton of the park consists of walking paths - a circular promenade intersected by a cross of the main passageways dividing the park into individual walking grass sectors with various functional uses/recreation, culture, representation, activities /. The main route through the park connects the town centre with the close by neighbourhoods of Zbečník and Velký Dřevíč. It passes along the avenue of the linden trees and directly connects to the footbridge over the Metuje River. Resting places with benches are placed around the paths. Newly we have created another entrance to the park from Jiráskova Street directly opposite the staircase to the All Saints Church bell tower. This entrance will lighten the cramped space on the pavement in front of Alois Jirásek's home when visiting a park with a larger group of tourists. In addition to building interventions in the park's structure, greenery was restored. The original greenery of the park, consisting only of lawn and tall trees, was supplemented by another layer of flowering shrubs and beds of mixed perennial planting. Growing trees are supplemented by new ones with the vision of longer-term growth of trees so that they can replace the current fully grown trees. The plant material was chosen according to the local species representation of the surrounding landscape.

Autoři projektu

David Chmelař

Studio Chmelař architekti se již od svého začátku převážně specializuje na rezidenčním bydlení. Výrazně se však angažuje i při kultivaci městského prostředí v historickém kontextu zejména v oblasti severovýchodních Čech. Vedle rekonstrukce Kostelního náměstí v Broumově má studio na svém kontě i revitalizaci historického centra Hronova. Na změně tváře města se David Chmelař aktivně podílí i jako člen stavební komise, kterou v letech 2006 až 2018 vedl. Mezi nejvýznamnějšího klienta ateliéru patří Crestyl, ve které David Chmelař působí od roku 2009 na pozici Design supervisor. Stejnou funkci zastával i ve společnosti Spirit Invest v letech 2006-2012. Dalšími klienty jsou CPI Group, Lexxus Norton, PSN, UBM. Mezi nejznámnější realizace rezidenčních bytových domů patří Areály 4BLOK ve Vršovicích, Dock v Libni, Neugraf na Andělu, Šárecký dvůr ve Vokovicích a dvě 9Bytovky v Polici nad Metují . Drtivá vetšina z uvedených rezidenčních projektů byla navržena na bývalých území brownfields, stejně tak jako některé nerealizované návrhy (Areál Koh-I-Nor nebo Michelské pekárny). Samostatnou kapitolou studia tvoří privátní rezidence pro náročnou klientelu, např. Vila Condor v Karibiku, Penthouse Pařížská, rekonstrukce vil na Hanspulce a pod Strahovem. Projekt Šárecký dvůr byl vyhlášen porotou HOF AWARDS 2019 nejlepší rezidenční stavbou ve střední Evropě. Areál Dock A obsadil 1. místo v CIJ Awards 2012. David Chmelař se také může pochlubit oceněním Olověný Dušan z roku 2001 za nejlepší ročníkovou práci na Fakultě architektu ČVUT. Veškeré realizace ateliéru jsou hojně publikovány v renomovaných médiích u nás i v zahraničí, např. v Worldwide Architecture book - The next generation, 1000x European Architecture, A10 magazine, Ročenky české architektury, Skici - Sketches of Czech architects, Místa architektonického vz(d)oru, www.archiweb.cz, www.world-architects.com. From the beginning, the architectural studio Chmelař Architekti has been mainly specializing in residential housing. The studio is also strongly involved in the cultivation of the urban environment in the historical context, especially in the area of Northeast Bohemia. Besides the reconstruction of the Church Square in the town Broumov, the studio has also revitalised the historic centre of the town Hronov. David Chmelař also actively participates in the change of the town's face as a member of the Building Committee, which he led from 2006 to 2018. Among one of the most important clients of the studio is Crestyl, where David Chmelař works as a Design Supervisor since 2009. He also held the same position at Spirit Invest from 2006 to 2012. Other clients are eg. CPI Group, Lexxus Norton, PSN, UBM. Among a few of the most known realizations of residential apartment buildings are eg. 4BLOK estate in Vršovice, Dock in Libeň, Neugraf on Anděl, Šárecký dvůr in Vokovice and two apartment buildings in Police nad Metují. The vast majority of these residential projects have been proposed on former Brownfield sites, as well as some unrealized projects (Koh-I-Nor estate or Michelské pekárny). A separate chapter of the studio consists of private residences for demanding clients, such as the Villa house Condor in the Caribbean, Penthouse Pařížská, reconstruction of villa houses on Hanspulka and Strahov. The Šárecký dvůr project was announced by the HOF AWARDS 2019 jury as the best residential building in Central Europe. Dock A estate was the 1st in the CIJ Awards 2012. David Chmelař also takes pride on the 2001 Olověný Dušan Award for Best year work at the Faculty of Architecture on the Czech Technical University. All realizations of the studio are widely published in reputable media in the Czech Republic and abroad, eg in Worldwide Architecture - The Next Generation, 1000x European Architecture, A10 Magazine, Czech Architecture Yearbooks, Sketches of Czech Architects, Architectural Places (Místa architektonického vz(d)oru), www.archiweb.com, www.world-architects.com.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.