ATELIER KUNC architects, s.r.o.
ATELIER KUNC architects, s.r.o. Autor projektu
ATELIER KUNC architects, s.r.o.

Kanceláře Philip Morris International

O projektu

ČJ:
Zmíněný HUB je umístěn v nejrozsáhlejším patře, které je i vstupní branou do kanceláří Philip Morris. V tomto prostoru, v přímém napojení na volný vstupní prostor určený např. pro větší eventy, se nachází recepce elipsovitého tvaru. Ústředním prvkem HUBu je dlouhý dřevěný stůl, volné sezení okolo prosklené fasády s výhledem na park na Karlově náměstí a další neformální prostory propojující recepci s hlavní kuchyní. Na toto jádro navazuje IQOS lounge, nové projektové místnosti a různé typy sezení pro krátkodobé jednání a neformální setkávání. Aby mohl být HUB plně funkční, je propojen s navazujícími třemi patry stávajícím schodištěm, které bylo ale nutno do recepce otevřít, díky čemuž vznikla zcela nová „vstupní brána“.

Velkou výzvou bylo najít nové designové a funkční řešení horního patra, prosklené kostky, které má unikátní výhledy na panorama Prahy. Důležitým prvkem je subtilní mobilní příčka s maximálním prosklením, která zároveň splňuje akustické požadavky. Díky ní je možno využít 360° výhledu. Celé patro, které je napojeno na terasu a slouží jako multifunkční zóna pro jednání, společenské a celofiremní akce.

Celkový designový koncept je postaven na otevřeném prostoru s estetikou navazující na nový produkt firmy Philip Morris – IQOS. Jsou zde použity materiály a povrchy, které v kombinaci s navrženým nábytkem navozují příjemné a přátelské prostředí. Důležitým prvkem je otevřený strop, který je ve společné části opatřen nástřikem a doplněn lokálními akustickými prvky.

EN:
This HUB is located on the largest floor, which is also the gateway to the offices of Philip Morris. This space is in direct connection to the open entrance space intended, for example, for larger events. You can find design elliptical reception here as well. The central element of the HUB is a long wooden table, seating around the glass facade overlooking the park on Charles Square and other informal spaces connecting the reception with the main kitchen. This core is followed by the IQOS lounge, new project rooms and various types of seating for short-term meetings and informal meetings. In order for the HUB to be fully functional, it is connected to the adjoining three floors by an existing staircase, which, however, had to be opened to the reception, thanks to which a completely new "entrance gate" was created.

The big challenge was to find a new design and functional solution of the upper floor, a glazed cube that has unique views of the Prague skyline. An important element is the mobile partition with maximum glazing, which also meets acoustic requirements. Thanks to this, it is possible to use a 360 ° view. The entire floor is connected to the terrace and serves as a multifunctional zone for meetings, social and company-wide events.

The overall design concept is built on an open space with an aesthetic following the new Philip Morris product - IQOS. Materials and surfaces used here create in combination with design furniture a pleasant and friendly environment. An important element is the open ceiling, which is sprayed in the common part and complemented by local acoustic elements.

Autoři projektu

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

ATELIER KUNC architects, s.r.o.

Ke Stírce 18, Praha 8

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email